Bestyrelsen

Morten Møllnitz

Morten Møllnitz

Formand

Flemming Juul

Flemming Juul

Næstformand

Pernille P. Frederiksen

Pernille P. Frederiksen

Kasserer

Søren Christiansen

Søren Christiansen

Sekretær

Bente Gudiksen

Bestyrelsesmedlem

Maj-britt Boll Jensen

Bestyrelsesmedlem

Janne Burmølle Knudsen

Bestyrelses suppleant

Bestyrelses suppleant

Referater

BESTYRELSESMØDE - 08/4.2024
BESTYRELSESMØDE | PADEL - 26/2.2024
BESTYRELSESMØDE | PADEL - 9/1.2024
BESTYRELSESMØDE - 9/1.2024
BESTYRELSESMØDE - 7/11.2023

Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM
Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC
Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ tlf. 24461591 mail@vinderup-hallerne.dk
Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG
Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF
Janne Burmølle, JB
Ina Klestrup, IK
Maj-Britt B. Jensen, MJ
Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ

Dagsorden

 1. Bestyrelsestid (kun bestyrelsen)

 2. Gennemgang af referat fra sidste møde
  Godkendt. Årshjul er opdateret.
 3. Kort info fra Halinspektør
  Der er blevet ansat en ny. Hun hedder Ann. En af de ansatte vender gradvis tilbage efter sygemelding.
 4. Sponsoraftale – Sparekassen Danmark
  Morten er i dialog om fornyelse af sponsoraftale. MM høre om de vil forlænge den i et år indtil vi har afklaring omkring padelhallen.
 5. Samarbejdsmøde med foreninger
  Der er lavet en indbydelse. JDJ har modtaget en liste over nogle foreninger, men vi skal også have andre foreninger med. Mødet holdes den 18/1-24. JDJ starter med at sende indbydelser ud nu.
 6. Energitiltag – Opfølgning på solcelleanlæg
  Afklaring af om solcelleanlæget kan være på den gamle hal afventer padelhallen, men MM afklare med IBG om de kan lave beregningen og ellers afventer vi dem som vi skal have til at bygge padelhallen om de måske kan lave de beregninger.
 7. Padelbaner – Status
  PPF er i dialog med Sparekassen Danmark om lån. Banken har vurderet eksisterende bygningsmasse. Vi skal regne med 60% belåning. Vi afventer endelig pris, før vi vurderer hvilke lån der skal laves og evt. byggekredit. Det afhænger også af sponsorater.
  SC har fremlagt tegninger m.m. SC tager kontakt til Kim Bøge og Klaus Flæng for at de kan se tegningerne og om de tænker det lever op til kravene til en padelhal.
  Købet af jorden over mod VIK er godkendt af Byrådet. MM tager kontakt til en landinspektør, så købet kan realiseres.
  SC sender materialet ud til de entreprenører som vi tidligere har aftalt, med en svarfrist på 1 måned.
 8. Wellness – nyt fra arbejdsgruppe
  Der indkøbes en infarød sauna til 3-4 personer. JDJ har undersøgt prisen på spa til indendørs og det vil koste ca. 800.000 – 1.000.000 kr. Fravælges. Udendørs sauna hvor Flexmodul skal lave et skur, så vil indmad koste 170.000 kr.
  Der afholdes wellnes i uge 3 onsdag og fredag, hvor den ene bliver en pigeaften og den anden for begge køn. JDJ finder en der kan lave saunagus. Der skal være vandyoga, infarød sauna, koldvandsbad, ansigtsmaske og måske massage.
  Hvis der er interesse for saunagus så bliver planen på sigt en udendørs sauna der bygges til svømmehallen så man kan sidde i saunaen og kigge ind. Og så vil vi skulle have uddannet en til at lave saunagus.
  Undersøger leje af bane til svømmehallen i ferier som et gratis tilbud.
 9. Opfølgning på strategipunkter – opdatering?
  Vi ændre eller tilføjer ikke noget her og nu. Tager den op igen næste år.
 10. Regnskab og budget
  Gennemgang af regnskabet. Lokaleleje er gået ned. Vi skal arbejde på at få flere foreninger til at leje timer. Online booking giver ikke lokaletilskud, da det skal være en forening der lejer. Vi skal overveje om timeprisen på online booking skal sænkes til private, for at se om der så vil blive lejet flere timer ud.
  Familiemedlemskab til svømmehallen har givet mersalg.
  Regnskabet viser pt. et underskud da der er lavet investeringer og dermed et forbrug af henlæggelser.
 11. Evt.
  Henvendelse fra Sparekassen Danmark om de kan få sikkerhed i gældsbrev mellem VIK og Vinderup Hallerne, hvilket vi har accepteret. Sikkerheden er for at kunne give lån til VIK. Der er ingen risiko ved det for hallen.
  Julefrokost for bestyrelsen bliver den 8/12-23 kl. 17.
  Overløbsrender er ved at smuldre væk og kommunens kontrol har også påtalt det. Det koster ca. 80.000 kr. SC sender listen med renoveringprojeker til Jørgen så han kan skrive den på.
  Vinduerne i herreomklædning er færdige og skrives også på listen over renoveringsprojekter.
BESTYRELSESMØDE - 11/9.2023

Deltager:
Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM
Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC
Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ
Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG
Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF
Janne Burmølle, JB
Ina Klestrup, IK
Maj-Britt B. Jensen, MJ
Afbud fra:
Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ

Bestyrelsestid (kun bestyrelsen)

Gennemgang af referat fra sidste møde og generalforsamling.
Godkendt.

Kort info fra Halinspektør
Alle lamper i omklædningsrummene er blevet skriftet til energisparelamper.
Der er kommet et pænt ansøgerfelt til den opslåede stilling.

Underskrivning af forretningsorden
Forretningsorden er sendt med dagsorden ud og der er ingen ændringsforslag. Den blev underskrevet på mødet.

Årshjul
Der er bestyrelsens årshjul, som MM tilpasser. JDJ har et årshjul for driften, en for arrangementer i hallen samt en for personale.
Det aftales at alle foreninger også dem der ikke i dag lejer dem ind i hallen, inviteres til et fælles møde med JDJ og nogen fra bestyrelsen omkring hvad hallen kan tilbyde og hvilke muligheder foreningerne har for at bruge hallens lokaler. Der skal inviteres til et møde nu og så fremadrettet skal det være i juni måned der inviteres til sådan et møde. PPF trækker en liste over alle foreninger. MM laver et forslag til en invitation.

Energitiltag – opfølgning på igangsatte initiativer
Der har været afleveringsforretning på ventillation.
Næste udskriftning af lamper i omklædning i svømmehallen.
Der mangler svar på om det kræver en byggetilladelse for at sætte solceller op. JDJ forsøger at få svar ved kommunen.
JDJ får undersøgt om taget kan bære solceller.

Padelbaner – nedsætning af udvalg
Udvalget består af FJJ, PPF, SC og JDJ.
Vi foretrækker en totalentreprise – og der indhendes 3 tilbud (Bjarne Thomsen, Gråkjær og Østermark)
SC laver beskrivelse til tegningerne inden det sendes ud til ovennævnte.
Udvalget vurdere om der skal brandrådgiver på nu eller først i byggefasen.

Opfølgning på strategipunkter
Arbejdsgruppen omkring udvikling i svømmehallen udskiftes MM med Dorte og MJ.
Etablering af indendørs padel – JDJ er i kontakt med Holstebro Kommune om køb af areal (skråning) og beslutningen skal godkendes af Byrådet.

Regnskab og budget – gennemgang af nøgletal
Vi følger budgettet og der er ingen væsentlige afvigelser.
PPF sender regning til hallen for de timer hun har brugt på regnskab og hjælp til JDJ med bogføring.
Fremover er punktet gennemgang af nøgletal kun på ved halvårsregnskab i december og ved budget i juni.

Evt.
VG giver en gave til hallen på 80.000 kr.
JDJ har fået et tilbud på it-support som accepteres – engangskøb til fjernsupport ca. 8.000 kr. + mdr. abonnement 469,- kr. + afregning pr. time ved behov til 750,- kr.
BG orienterer om at der er lyserød uge i uge 40 og skal spørge fra frivillighedsgruppen omkring lyserøde uge om Vinderup Hallerne kunne være interesseret i at samle nogle penge ind i den uge hertil. En fra frivillighedsgruppen vil gerne komme og pynte kiosken op til uge 40. JDJ er med på ideen og vil arbejde videre med det.
Henvendelse fra padeludvalget om hallen står for lyset på banerne da der er opstået problemer efter der har været uvejr. Men det er udenfor lejeaftalen, hvilket JDJ svare dem.
Næste års bestyrelsesmøder er: 7/11, 6/12, 29/2, 8/4, 19/6, 14/8 og generalforsamling 20/8.

GENERALFORSAMLING - 29/8.2023

Referat fra Generalforsamling d. 29/8-23

Der er fremmødt ca. 14-15 incl. bestyrelsen

Valg af dirigent: Peter Mølnitz er valgt

Formandens Beretning:

Elprisernes himmelflugt betød meget store regninger for svømmehallen, men heldigvis blev det begrænset af at Jørgen havde får lavet en fastpris aftale inden. De ændrede priser betød at bestyrelsen igangsatte undersøgelser for at lave energibesparende tiltag. Der er skiftet cirkulationspumpe på brugserne i hallen, udskiftet ventilation i omklædningsrummene i hallen. Der er indhentet tilbud på solcelleanlæg for at dække strømforbrug i svømmehallen og det sættes i gang nu.

Der er kommet nye lejer i kælderen – billiardafdeling og hold fitness.

Der er lavet en vision for hallen for at se fremad og en strategi for udvikling af hallerne. Vi arbejder på at lave nogle fyrtårne som der kan sigtes efter.

Jørgen har fundet besparelser på driften bl.a. på alarm, sensorstyring, cafeteria og personaleomkostninger, således står vi stærkere rustet til fremtiden og de eventuelle ændringer i tilskudsordningen fra Holstebro Kommune, som de har varslet. Der skal lyde en stor tak til Jørgen for det store arbejde.

Vi har en sund hal og der skal fortsat investeres i de kommende år i energibesparende tiltag og udvikling af hallen med nye aktiviteter, så vi forbliver egnens samlingspunkt.

Gitte har valgt at stoppe i bestyrelsen et år før tid og Thomas og Søren har valgt ikke at genopstille som suppleanter. Der skal lyde en stor tak til dem for deres indsats.

Formandens Beretning Godkendt.

Kassererens beretning:

Vi har en sund og økonomisk stærk hal.

Omsætningen har været fin i år og cafeteriets omsætningen er 30% større end sidste år. Vi blev redet af fastpris aftalen på el. Vi afventer stadigvæk Holstebro Kommune omkring lokaletilskud som de har varslet der sker ændringer med. Hensættelserne er til kommende udgifter og investeringer.

Kassererens Beretning Godkendt

Indkomne Forslag:

Der er ikke kommet forslag

 1. Fremlæggelse af Vision og Strategi:

VISION 2032

“Vinderup Hallerne – Samlingstedet”
– For FÆLLESSKABET – for IDRÆT – for SUNDHED –

Vi skaber rammerne for jeres aktivitet
Vi udvikler moderne og tidssvarende faciliteter for alle

Fyrtårne der arbejdes med pt. er bl.a. udvikling af svømmehallen med nye aktiviteter, opførelsen af en padelhal og alternative aktiviteter i nuværende lokaler.

Der ud over er det øget markedsføring, hvor en af de ansatte nu står for det via facebook. Udeområde i dialog med gymnastikforeningen, men er pt. sat i bero.

Andre punkter en idært – har vi ikke sat punkter på endnu.

En god økonomi – altid forkus på.

Valg af bestyrelses medlemmer:

Der er genvalg til Pernille P. Frederiksen, Søren Christiansen og Flemming Juul Jensen

Nye i bestyrelsen er Ina Klestrup.

Valg af Suppleanter:

Janne Burmølle Knudsen og Maj-britt Boll Jensen er valgt som nye suppleanter.

Valg af Revisor:  

RSM Danmark genvalgt som Revisor.

Evt.

Der blev stillet et sprøgsmål om hallen har overvejet at holde banko. Vi stiller gerne lokaler tilrådighed til en forening, men hallen må ikke selv afholde det.

Der blev spurgt ind til om omregnsbyerne er blevet kontaktet angående brug af padelhallen. Men så lagt er vi ikke endnu og der vil blive rettet henvendelser til skole og foreninger.

Der opfordres til at foreningerne retter henvendelse til hallens bestyrelsen eller Jørgen, hvis de har brug for noget til foreningen eller til afholdelse af arrangementer.

BESTYRELSESMØDE - 21/8.2023

Referat fra bestyrelsesmødet d. 21/8-23

Deltager:

Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM

Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC

Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ

Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG

Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ

Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF

Søren Vendelboe, Suppleant, SV

Medarbejderrepræsentant MB

Afbud fra:

Gitte Tanderup, bestyrelsesmedlem, GT

Thomas Jensen, Suppleant, TJ

Bestyrelsestid (kun bestyrelsen)

Gennemgang af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Kort info fra Halinspektør

Der er sat nye bruser og udsugning op. SV og SC laver gennemgang af udsugningsanlæget for fejl og mangler sammen med JDJ.

Der er malet over sommeren.

Medarbejdersammensætning

Da der er en længerevarende sygemelding i efteråret sker der lidt omrokering af personale og der kommer til at mangel til rengøring. JDJ undersøger ved at kontakte en ung med sabbatår.

Da en af medarebjderne har sagt op, slåes der en stilling op. FJ deltager i ansættelsessamtalerne sammen med en medarbejder og JDJ.

Energitiltag – opfølgning på igangsatte initiativer

Tilbud på solceller drøftes og vi vurderer at El Center Vest er bedste tilbud. JDJ arbejder videre med det og tagkonstruktionen skal undersøges. JDJ undersøger om der skal byggetilladelse til.

Padelbaner

Der er afholdt møde med VIK omkring opførelsen af en padelhal og de har ikke noget imod placeringen af hallen. Der tænkes samarbejde med de nuværende udendørs padelbaner. PPF har regnskab og udregninger klar til møde med banken.

Opfølgning på strategiarbejdet.

Punkterne i målopfølgningsskemaet gennemgåes.

Regnskab og budget – gennemgang af nøgletal.

Et godt regnskabet.

Godkendelse af regnskab 22/23

Godkendt

Generalforsamling – kommende bestyrelse.

Døftelse af formandens beretning og punkter. Der er ikke modtaget nogle punkter.

Indkøb af bander til floorball

PPF undersøger mere inden der købes bander til floorball.

Sundhedsforsikring for medarbejdere.

Medarbejderne tilbydes sundhedsforsikring med bruttotræk i lønnen.

Evt.

Ingen emner.

BESTYRELSESMØDE - 7/6.2023

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/6-23

Deltager:

Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM

Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC

Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ tlf. 24461591 mail@vinderup-hallerne.dk

Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG

Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ

Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF

Søren Vendelboe, Suppleant, SV

Medarbejderrepræsentant MB

Afbud fra:

Gitte Tanderup, bestyrelsesmedlem, GT

Thomas Jensen, Suppleant, TJ

Bestyrelsestid (kun bestyrelsen)

Gennemgang af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Kort info fra Halinspektør

Scoringstavlen er blevet repareret.

Alle drenge i herreomklædning er blevet opsagt. Der sidder en udenfor omklædningsrummene og tager imod billetter.

Der er blevet ansat 2 livredder som afløser.

Gratis svømning i uge 26 og 32.

Der er åben alle hverdag i ferien.

Michael er kommet med ind over at lave reklamer m.m. – planer om at lave en lille film.

Energitiltag – opfølgning på igangsatte initiativer

Tilbud på ventilation i omklædning gennemgåes og der tages kontakt til Bravida.

Bruser er under reparation.

Solceller: der er kommet 1 tilbud og der mangler 1

Opfølgning på strategiarbejdet.

Punkterne i målopfølgningsskemaet gennemgåes.

Udendørs padelbaner – henvendelse.

Henvendelse fra VIK vedr. padelbanerne. Der er rust på banerne – JDJ tager kontakt til WGS for tilsyn.

FJJ og MM tager kontakt til VIK om deres henvendelse.

Regnskab og budget – gennemgang af nøgletal.

Regnskabet er næsten færdig og stemmer næsten med budgettet. Cafeteriets regnskab ser bedre ud end forventet.

Regnskabet underskrives på næste møde.

Godkendelse af budget 2023/2024.

PPF laver et særkilt budget vedr. padel der kan vises på generalforsamlingen.

Budget 23/24 godkendes.

Generalforsamling – kommende bestyrelse.

Hallens vision tages med som et punkt.

Der skal findes en dirigent – BG finder en.

Der er 3 på valg til bestyrelsen og 2 suppleanter.

Gennemgang af vedtægter.

Ingen ændringer til vedtægterne.

Sundhedsforsikring for medarbejdere.

Medarbejderne tilbydes sundhedsforsikring med bruttotræk i lønnen.

Fremtidige møder – indhold og deltagere

Regnskab og generalforsamling – alle deltager.

Evt.

Drøfter medlemskab af handelsstandsforeningen.

Drøfter annoncering i Vinderup Nyt og bestyrelsen finder at Jørgen og Michael prøver at ny tænke annoncering.

DGI fundraising er ikke løsninen iflg. JDJ.

Ved IT problemer efter sommerferien er det ikke længere SV der tages kontakt til. JDJ undersøger hvem der kan udføre disse opgaver ved evt. at tale med andre erhvervsdrivende i byen om hvem de anvender. Evt. Kjeldsen IT i Nupark.

BESTYRELSESMØDE - 11/4.2023

Referat fra bestyrelsesmødet d. 11/4-23

Deltager:
Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM
Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC
Gitte Tanderup, bestyrelsesmedlem, GT
Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ tlf. 24461591 mail@vinderup-hallerne.dk
Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG
Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ
Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF
Afbud fra:
Søren Vendelboe, Suppleant, SV
Thomas Jensen, Suppleant, TJ

Bestyrelsestid (kun bestyrelsen)
Bestyrelsen accepterer ønsket fra de ansatte omkring ændringen af arbejdstiden i ansættelseskontrakterne og de nye kontrakter bliver gældende fra 1/5-23.

Gennemgang af referat fra sidste møde.
Godkendt og der var følgende punkter der skulle følges op på:
-Energitiltag
-Nøgletal

Kort info fra Halinspektør
Der var rigtig mange bruger af hallen til Påskecup og der var rekord omsætning i cafeteriet.
Scoringstavler virker ikke som de skal og JDJ undersøger muligheder for reparation.
Ventilation i svømmehallen er lavet og det kostede 75.000 kr. JDJ sender de priser han har modtaget på helt ny ventilation til SC.
Vandprøver spares der 500 kr. på pr. måned.
Alarmen er blevet billigere ved ny udbyder, men det har kostet lidt at få det skiftet.
Løsansat livredder har sagt op ultimo juni.

Energitiltag – opfølgning på igangsatte initiativer
Ventilation i omklædning: mangler 1 tilbud
Bruser: der er kommet 2 tilbud og mangler 1 – JDJ sætter det i gang, så regning kan betales inden 31/5-23.
Solceller: der er kommet 1 tilbud og der mangler 1
JDJ følger op på at få alle tilbud i hus inden næste møde og det undersøges også om de kan sige noget om energibesparelser ved disse energitiltag.

Evaluering af strategidagen samt godkendelse af strategien
Enighed om at det var en god dag.
Fremover bliver det et fast punkt på dagsordenen med opfølgning på indsatsområderne.
På mødet i november bliver der en gennemgang og opdatering af indsatsområderne. Og der mangler også at blive sat indsatsområder på de sidste fyrtårne.
Strategien er godkendt og der arbejdes videre med den. Den fremlægges på generalforsamlingen.
JDJ sætter visionen på hjemmesiden.

Regnskab og budget – gennemgang af nøgletal.
Der blev udleveret en posteringsoversigt og det ser fornuftig ud.

Budget 2023/2024
Solceller + ventilation indarbejdes i budget 2023/2024.
JDJ efterspørger en lift for at kunne skifte pære i loftet. Enten kan der lejes en lift eller også købes et el firma til at udføre opgaven.
SC opdaterer vedligeholdelses- og investeringsplanen. Sendes rundt efterfølgende.
PPF sender et udkast til budget ud inden næste møde i juni.

Fremtidige møder – indhold og deltagere
Vi skal drøfte generalforsamling og vedtægter.
Medarbejder og Jørgen inviteres med på møderne.

Evt. – flytning af mødet den 17. august 2023
Mødet den 17/8 flyttes til den 21/8.
Der er sommerfest den 24/6.
Reparation af gulv i svømmehallen lå i påsken af hensyn til svømmeklubben, men det var først efter påske, at svømmeklubben ikke skulle bruge svømmehallen. Det var lidt uheldigt, når nu mange havde fri til at kunne bruge svømmehallen.

 

BESTYRELSESMØDE - 2/2.2023

Referat fra bestyrelsesmødet d. 2/2-23

Deltager:
Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM
Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC
Gitte Tanderup, bestyrelsesmedlem, GT
Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ tlf. 24461591 mail@vinderup-hallerne.dk
Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG
Thomas Jensen, Suppleant, TJ
Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ
Michael Behnk, medarbejderrep., MB
Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF
Søren Vendelboe, Suppleant, SV

Bestyrelsestid (kun bestyrelsen) lukkede punkt.

Ansættelsesaftaler (kun bestyrelsen og JDJ)
Ansættelseskontrakter er udleveret, hvilket har givet anledning til nogle spørgsmål fra medarbejderne, så PPF og JDJ tager en snak med medarbejderne. Alle kontrakter skal være underskrevet til næste bestyrelsesmøde den 11/4-23. Feriefridage kan ikke udbetales, hvis de ikke holdes. Ved fratrædelse skal afspasering afvikles og kan ikke udbetales.

Gennemgang af referat fra sidste møde:
Ingen kommentar.

Kort info – halinspektør
Anders Risum har været for at kigge på mulige løsninger for energi optimering.

Bestyrelses update på halinspektørens fokuspunkter:
PPF udleverer diagram over kioskomsætning, hvilket drøftes.
Bestyrelsen beslutter at målsætningen for driften af kiosken er at reducerer underskuddet til ca. 100.000 kr. og at han skal sikre at underskuddet ikke bliver større. JDJ skal arbejde på at nå den målsætning ved at kigge på lønkroner/omsætning.

Energitiltag
Tilbud fra Ander Risum omkring energitiltage drøftes. JDJ får 2 tilbud på ventilation. Efter de er modtaget drøfter JDJ disse med SC og SV, som har mandat til at træffe afgørelse om hvem der skal have opgaven og få det sat i gang.

Forretningsorden for bestyrelsen:
Forretningsorden læses op og underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

Stategi
MM undersøger om starttidspunkt kan fremrykkes til 7:30 den 3. marts 2023, hvor der afholdes strategidag.

Regnskab og budget
PPF oplyser at det går som det plejer.
Der kommer 200.000 kr. tilbage i el. Vandforbruget ligger lidt under forbruget i 2019 inden Corona.
Spændet mellem omsætning og løn indsnævres i 2023. PPF sætter procenter på omkostninger fra regnskab 2022, så vi kan følge udviklingen og måske for at vi kan sætte et mål på hvilken procent lønninger må udgøre af omsætningen.
JDJ har budgetansvaret og PPF oplærer JDJ med regnskabssystemet, så JDJ kan fremlægge en budgetopfølgning på sidste bestyrelsesmøde i hvert kvartal.

Investering og vedligeholdelse
JDJ indhenter tilbud på solceller, ventilation og nye bruser til omklædningsrummene i hallen.
PPF finder ud af rådighedsbudgettet til dette og melder tilbage til JDJ.
JDJ, SV og SC har mandat til at træffe beslutninger om hvilke tiltage der udføres og af hvem.

Fremtidige møder – indhold og deltagere:
Nøgletal gennemgang
Energitiltag – opfølgning
Evaluering af strategidagen.
Medarbejderrepræsentater inviteres til mødet

Evt.
JDJ er ved at undersøge muligheder for affaldssortering da det bliver et krav. Der vil dermed komme en ekstra udgift til dette.

BESTYRELSESMØDE - 7.12.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/12-22

Deltager:
Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM
Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC
Gitte Tanderup, bestyrelsesmedlem, GT
Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ tlf. 24461591 mail@vinderup-hallerne.dk
Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG
Thomas Jensen, Suppleant, TJ
Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ
Dorte D Jensen, medarbejderrep., DDJ
Michael Behnk, medarbejderrep., MB
Afbud fra:
Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF
Søren Vendelboe, Suppleant, SV

Gennemgang af referat fra sidste møde:
Ingen kommentar.

Kort info – halinspektør
Sauna er igen åben alle dage.
Der er købt ny vaskemaskine.
Tilbud modtaget på vinduer i herreomklædning.

Bestyrelses up date på halinspektørens fokuspunkter:
Gennemgang og nedbringelse af de faste udgifter: JDJ har spurgt flere forsikring om tilbud. Der spørges efter priser flere steder ved indkøb af vare. JDJ snakker med avis angående annoncer. Ny aftale med Skive Folkeblad om 2.400 kr. pr. måned for annoncer. Der drøftes muligheder og DDJ forslår f.eks. tilbehør til pommes skal fjernes fra disken eller tage penge for det.
Effektivisering af cafeteriadriften, således at den tilnærmelsesvis løber rund af sig selv, inkl. aflønning: JDJ vil gerne have et mere fyldestgørende regnskab for at kunne kigge på det. MM snakker med PFF om sådan et regnskab inden næste møde. Salg tilbud er taget af igen pga. prisstigninger og det har ikke givet mersalg.

Energitiltag
SV og Søren Kampstrup synes ikke rapporten rigtig giver noget, men er kommet med andre forslag. Bl.a. udsugning, hvor man genanvender varme i omklædningsrummene. Varmestyring, ventilation i hallen skal skriftes og bygningsautomatik, hvor Jørgen har bed om tilbud på en for analyse på svømmehal og cafeteriet via Søren Kampstrup. Solceller afventer.
JDJ har kontaktet Holstebro Kommune omkring tilskud fra puljen til energianalyser og vi afventer om og hvor meget vi kan få i tilskud.
Man kan blive medlem af DGI og de har en medarbejder der kan hjælpe med at søge fondsmidler. JDJ sender invitationen rundt når den kommer, så en eller to fra bestyrelsen også kan deltage.

Forretningsorden for bestyrelsen:
Enighed om at det er en god idé at have og der er et par små rettelser, så den underskrives på næste møde.

Regnskab og budget
Pkt. udgår.

Fremtidige møder – indhold og deltagere:
Effektivisering af cafeteriet.
Energitiltag
Evaluering af strategidagen.
Medarbejderrepræsentanter inviteres til mødet

Evt.
Der drøftes vilkår for medbragt mad og drikke ved leje af hal/lokaler til bl.a. stævner juleafslutning i foreningerne. Mad og drikke købes i cafeteriet som f.eks. til fødselsdagsarrangementer. Der må gerne udleveres medbragt kage gratis. Hvis lejer ønsker at give kaffen gratis så er det op til dem, men den skal købes i cafeteriet.
Reklamere mere for udlejning af lokaler til f.eks. konfirmation. Hvis køkken lejes ud skal der købes en ansat med.
Henvendelse fra Charlotte Toft fra Borger- og håndværkerforeningen angående Tour de Vinderup i marts måned 2023. De vil gerne leje lokaler til festen. De vil gerne om en fra bestyrelsen ønsker at deltage i planlægningen af det. Meld tilbage til Charlotte, hvis du ønsker at deltage.

Bestyrelseskvarter:
Lukket punkt.

BESTYRELSESMØDE - 8.11.2022

Deltager:
Morten Møllnitz, bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen, bestyrelsesmedlem, PFF
Søren Christiansen, bestyrelsesmedlem, SC
Søren Vendelboe, Suppleant, SV
Gitte Tanderup, bestyrelsesmedlem, GT
Jørgen D. Jensen, Halinspektør, JDJ tlf. 24461591 mail@vinderup-hallerne.dk
Bente Gudiksen, bestyrelsesmedlem/ref, BG
Thomas Jensen, Suppleant, TJ
Afbud fra:
Flemming Juul, bestyrelsesmedlem, FJ

Godkendelse af referat fra den 12/9-22:
Referatet er godkendt.

Valg af sekretær:
Bente Gudiksen blev valgt som sekretær.

Kort info:
Julefrokost er den 16/12-22. Mødetidspunktet er ved hallen kl. 16:45. FJ udsender mere info om evt. transport.

Bestyrelses update på halinspektørens fokuspunkter:
Udlejning af kælderlokaler: Billiard er klar, Fitness lejer timer, LOF vil lave yoga og evt. også anvende varmtvandsbassin. Dette er under afklaring.
Gennemgang og nedbringelse af de faste udgifter: konsulent er sat på opgaven, der er reguleret på grader på frys og køl, sauna er slukket, der er opsat sensor i fitness, vaskemaskinen lades kun op om aftenen.
Effektivisering af cafeteriadriften, således at den tilnærmelsesvis løber rund af sig selv, inkl. aflønning: Svært at få til at give overskud, men prøver at minimere spild. JDJ kan ikke umiddelbart se muligheder for at nedbringe udgifterne eller skaffe flere indtægter. JDJ kigger på det igen inden næste møde.

Energitiltag
JDJ har haft besøg af Scanenergi og de vender tilbage i løbet af 14 dage. Der laves et online møde med dem. JDJ afklare mødetidspunkt, så SV og Søren Kampstrup evt. kan deltage. PPF kontakte Søren Kampstrup angående hans deltagelse i dette møde.
Holstebro Kommune har afsat en pulje, hvor der kan søges om hjælp til at få lavet en energi rapport for selvstændige haller. JDJ tager kontakt til Holstebro Kommune omkring at søge fra denne pulje.
JDJ oplyser at der ikke har været nogen bemærkninger om at saunaen er lukket. JDJ overvejer at tænde den engang imellem. Hvis den tændes skal der reklameres omkring dette.

Strategiseminar:
Vi går videre med MVR Consult og MM undersøger muligt tidspunkt. Evt. en af disse datoer 20/1, 21/1 el. 22/1.

Retningslinjer for bestyrelsen:
MM har udsendt forslag til retningslinjer for bestyrelsen som blev drøftet. Forslag til anden formulering/mangler sendes til MM. JDJ følger op på forsikring for bestyrelsesmedlemmer og vender tilbage til MM. Enighed om at det skal være en Forretningsorden.

Retningslinjer for kommunikation med pressen:
Kommunikation med pressen skrives ind i forretningsordenen. FJ har sendt forslag til teksten til MM. Forretningsordenen sendes med ud til næste møde og underskrives på mødet.

Ansættelsesaftaler:
PPF laver udkast til tillæg til ansættelsesaftaler.

Regnskab og budget:
PPF gennemgik regnskab som går i 0 og derfor ingen penge til hensættelser til vedligehold. El trækker på likviditeten lige nu og reguleringen på endelig afregning sker først til juni. Der er hensættelser fra tidligere til vedligehold som skal anvendes i løbet af 1-2 år. JDJ har fået et tilbud på vinduer, men der afventes en samlet vurdering på energitiltag.

Fremtidige møder – indhold og deltagere:
Næste møde er d. 7/12-22. Medarbejder inviteres med til den første del af dagsordnen på næste møde.

Evt.
JDJ har fået en invitation fra Mediehuset i Skive omkring hvordan man laver reklamer. JDJ deltager og evt. også Michael Behnk.
SV kom med forslag om at bestyrelsen har lidt tid til sidst på et møde uden halinspektøren og at bestyrelsesformanden efterfølgende slutter af med halinspektøren. Enighed om at det gør vi fremadrettet.

BESTYRELSESMØDE - 12.9.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 12/9-22

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Søren Vendelboe: Suppleant, SV
Gitte Tanderup: bestyrelsesmedlem, GT
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Afbud fra:
Bente Gudiksen: Bestyrelsesmedlem, BG
Michael Behnk: Medarbejderrepræsentant, MB
Thomas Jensen: Suppleant , TJ

Godkendelse af referat fra d. 18/8-22
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Konstituering af bestyrelsen:
Morten Møllnitz, genvalg som formand.
Flemming Juul, genvalg som næstformand.
Pernille Frederiksen, genvalg som kassere.
Der blev ikke valgt Sekretær. Det skal gøres næste gang når hele bestyrelsen er tilstede.

Kort info:
Fra Jørgen:
Trappe mod padel banerne, Kommune udføres simpel trappe, Jørgen udpeger placering
Connect Sport (Hallernes forening) arbejder på priser for visning af VM i fodbold på storskærm. JDJ følger op.
Udlejning af kælderrum under cafeteria til VD der er ved at starte en afdeling op med billard. Aftalen er næsten på plads, hvorefter rummet sættes i stand. VG skal selv søge lokaltilskud pga. regler ved kommunen og sker på en toårige aftale, hvorefter medlemsantallet skal vurderes.
Fitness vil måske leje den store lokale i kælderen, der er afgivet timepris leje, således at de kan teste lokalet af. Lejen er en erstatning for leje af karatelokalet, da de formentelig ønsker at leje lokalet mere end der er mulighed for i det andet lokale.
Sauna lukket pga 3 dobling af omkostninger for el.
JDJ er i gang med en gennemgang af elektriske installationer, for at finde besparelser.
Der var en dialog vedr. hvornår kiosken skal lukke for servering af mad. JDJ ophænger tidspunkt for kiosk åbninger i omklædning og der oplyses lukketider af livredder, således at kunder kan se tidspunkt for hvornår ovnen slukkes og det ikke er muligt at købe mad.

Visionsarbejde/indtægtsmuligheder
Udlejning af kælderlokaler er i gang, som nævnt i ovenstående afsnit JDJ
Der er et ønske fra bestyrelsen om at medarbejdere kommer med flere forslag til indtægtsmuligheder til næste møde JDJ, punkt på dagsorden næste gang
Bestyrelsen er enige om at der skal søges hjælp til at få organiseret en strategi og en vision for hallen, samt at få defineret bestyrelsesarbejde. MM tager kontakt til konsulent

Energi tiltag
JDJ i dialog med kommunen om de har en energikonsulent til der kan lave en gennemgang af hallen for at få ideer til besparelser, samt hvad andre haller gøre, ved de stigende energipriser.
JDJ arrangere møde med nogle private energirådgivere, for pris og muligheder. SV og SC vil evt. gerne deltage i møder
Forslag til energi tiltag kan være solceller og energisparrende lamper/komponenter, som JDJ allerede igangsætter ved indhentning af priser.

Årshjul
MM gennemgik forslag til et årshjul for bestyrtelsen, som skal sikre at de faste punkter for bestyrelsen gennemgås i rette rækkefølge og rette tid. Efter gennemgang tilpasses årshjul for bestyrelsen af MM og fremsendes

Vedligeholdelses plan
SC opdatere vedligeholdelses plan, med punkter gennemgået på mødet, samt med de tiltag der planlægges for dette bestyrelsesår.
JDJ undersøger pris på udskiftning af vinduer i herre omklædning ved svømmehal mod nord.

Evt.
Der arrangeres en julefrokost for bestyrelsen. FJ kommer med forslag til dato og arrangement
Næste møder.
8/11
7/12
2/2
1/4
7/6
7/8
29. august General forsamling

GENERALFORSAMLING - 24.8.2022

Referat fra Generalforsamling d. 24/8-22

Der er fremmødt ca. 16-17 incl bestyrelsen

Valg af dirigent 

Torben Gudiksen er valgt

Formandens Beretning:

Visions arbejdet er i gang nu, der er opstartet medlemskab i svømmehallen, hvor hele familien kan svømme for et samlet måneds kontingent.

Vedtægter bliver ikke ændret nu, evt senere.

Energi optimering vil blive en del af fremtiden.

Der blev holdt 50års jubilæum i år, dagen og aftenen gik godt.

Stor udvikling gennem de sidste 50 år

Stor tak til Søren Vendelboe, Thomas Jensen og Aksel Mikkelsen i bestyrelsen og sidst nævnte som suppleant.

Formandens Beretning Godkendt

 

Kassererens beretning:

Vi har en sund og økonomisk stærk hal.

Omsætningen har været rigtig stor i år

Fokus områder i det nye år er udlejning kælderen, der har været nedgang i udleje til klubber som har det svært efter corona , også kan der i fremtiden komme andre tilskudsregler.

Vi har en stor stigning i energi udgifter, derfor skal vi også have fokus på dette i fremtiden

Vi har også i dette år fået lavet padel bane 3, som lejes ud til VIK.

Kassererens Beretning Godkendt

Indkomne Forslag

Der er ikke kommet forslag

Valg af bestyrelses medlemmer:

Der er genvalg til Morten Mølnitz

Nye i bestyrelsen er Bente Gudiksen og Gitte Tanderup

Valg af Suppleanter:

Søren Vendelboe og Thomas Jensen er valgt som ny Suppleanter.

Valg af Revisor:  

RSM Danmark genvalgt som Revisor.

Evt.

Afslutning 

Og kaffe og franskbrød

BESTYRELSESMØDE - 18.8.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18/8-22

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Medarbejder: Michael Behnk MB
Afbud fra:

Godkendelse af referat fra d. 14/6-22
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Trappe mod padel banerne, Kommune vil ikke gi ret meget til en trappe
Connect (Hallernes forening) arbejder på priser for visning af VM fodbold
VG vil gerne leje kælderrum under cafeteria til Billard, men kommunen skal lige godkende lokale tilskuds ordning inden den istandsættes. JDJ arbejder videre på dette
Fitness vil måske leje den store lokale i kælderen, JDJ har givet dem en pris på leje.
2 pumper skiftet i teknikkælderen.
Der er monteret nødåbner på Flugt døre i hallerne
JDJ fremlagde priser på Storskærm og stor projekter.

Visionsarbejde/indtægtsmuligheder
Medlems ordning i svømmehal er skudt i gang.
Udlejning i kælderen (VG med billard og Fitness)

Regnskab
Regnskab fremlagt af PF og godkendt af bestyrelsen
Økonomien ser fornuftig ud.
Regnskabet gøres klar til generalforsamlingen og lægges på kontoret. (den skal lige underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer)

Status Indendørs Padelhal
Der har været snakket Padelhal på flere møder, og der er 2 scenarier
Enten skal en Padel udlejes som ren Pay and play, eller også en ren udleje til Padeludvalg/VIK
Der er valgt at give den chance mere, MM tager fat i Padel udvalg.

Løn og ansættelses vilkår
Lukket punkt.

General forsamling
Der er blevet fremlagt 2 emner til den nye bestyrelse
Søren Vendelboe og Thomas Jensen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.
Morten Møllnitz ønsker genvalg
Aksel, Thomas og Søren V vil gerne tage en suppleant post.

Evt.
Rema 1000 vil give en hoppeborg/pude som må lægge i hallen og bruges af alle klubber, Vi siger ja tak og udlån skal ske med et lille tillæg så vi har til forsikring og tilsyn.
Scan energi / Grøn profil – vi sige Nej tak

Næste møder.
24. august General forsamling

BESTYRELSESMØDE - 14.6.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14/6-22

Deltager:

Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF

Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ

Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ  

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91   mail@vinderup-hallerne.dk 

Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Medarbejder: Michael Behnk  MB

Afbud fra:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM  

Godkendelse af referat fra d. 17/5-22

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:

Fra Jørgen: 

Der er købt ny bundstøvsuger til svømmehallen JDJ

Ny busk rydder indkøbt til Skråning.

JDJ tager fat i kommunen ang. Trappen op mod padelbaner, og arrangere møde med kommunen

Klipning af skråning er lidt problematisk længst mod øst, da skråningen er mere stejl der, der skal findes løsning JDJ 

Der udføres hovedrengøring når skoler går på ferie, indimellem afspadsering. JDJ

Loft færdig i mødelokale

Klinke rester købt af murerfirmaet Jens Jensen

Princip for udlejning af Svømmehal

JDJ foreslår bassinprøve til nye og gamle svømmehals lejere, dvs. lejere selv kan stille med livreddere, hvis de tager bassinprøven i Vinderup svømmehal

Det hel foregår iht. gældende regler. JDJ

Vi kan selv forestå bassinprøven, prisen stiger til næste år. JDJ

Sommerferie åbning og priser.

Der er gratis sommerferie åbning i svømmehallen for børn i juli måned, skal offentlig gøres nu. JDJ

Fra 1.August starter vi op med medlems abonnement, 149 kr. pr måned for husstands svømning, JDJ offentliggør medio juli.

Visionsarbejde

Medlems tilbud skydes i gang her pr. 1/8- 22. JDJ

Evt. fodbolds arrangement ifbm. VM. JDJ undersøger storskærms pris og pris for visning.

Fitness afprøver lige den store sal i kælderen, for evt. senere leje for holdtræning. JDJ

Gymnastik arbejder stadig på Billard 

Evt. fest lokaler i kælder, hvis fitness ikke vil bruge dem.

Økonomi og budget:

Intet nyt  

Padeltennis indendørs baner:

Der nedsættes et lille udvalg som arbejder på Padel hal: FJ, SC, MB, Klaus Flæng og Kim Bøge, første møde holdes 20/6

Og Derefter skal der holdes ekstra bestyrelsesmøde hvor det skal afklares om det er rentabel og om vi vil etablere ekstra hal til padel.  FJ/SC

Løn og ansættelsesvilkår

Lukket punkt

Evt.

Gymnastik vil gerne deltage med økonomi og beslutninger, hvis der etableres udendørs fitness eller andre redskaber udvendig.   PF

Der mangles stadig kandidater til Bestyrelsen,   

Næste møder.

18. august

24. august General forsamling

BESTYRELSESMØDE - 17.5.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17/5-22

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM

Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF

Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ

Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91   mail@vinderup-hallerne.dk 

Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Medarbejder: Michael Behnk 

Afbud fra:

Godkendelse af referat fra d. 10/03-22

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:

Fra Jørgen: 

Skolernes brug af livredder, skal beskrives, så anbefalinger overholdes JDJ

JDJ prøver om han kan købe rest klinker til svømmehal.

Fra Morten:

Økonomi og budget:

Budget gennemgået og udleveret, OK

Medarbejder staben skal prøve komme med forslag til ”medlems løsninger og tilbud”

Padeltennis indendørs baner:

Der arbejdes på Padel hal:

PF, prøver at lave en økonomisk opstilling på Padelhal

SC, finder tegning

Michael Behnk arbejder med medlems opbakning og firma opbakning (sponsorater) 

Årshjul

JDJ er i gang med at lave årsjul for aktiviteter i hallen, for medarbejder og for ejendommen service.

Løn og ansættelsesvilkår

Lukket punkt

Evt.

Kælder gennemgåes SC / JDJ

Næste møde skal indeholde:

Visions arbejde 

Næste møder.

14 juni

18. august

24. august General forsamling

BESTYRELSESMØDE - 10.3.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10/3-22

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Afbud fra:

Godkendelse af referat fra d. 12/1-22
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Lamper i fitness skiftes
Der har været vandskade i kælderen
Der lægges op til pakkeboks udenfor hallen, JDJ afklarer
Der er sat video kamera op i forgangen og i Hal A.

Fra Morten:

Løn og ansættelsesvilkår:
Lukket punkt

Padeltennis indendørs baner:
Der forespørges af padelspiller om indendørs baner
FJ, giver en tilbagemelding

Årshjul
JDJ er i gang med at lave årsjul for aktiviteter i hallen, for medarbejder og for ejendommen service.

Vedtægter
Stadig ingen ændringer

Evt.

Næste møder.
10. maj
14 juni
18. august
24. august General forsamling

 

BESTYRELSESMØDE - 12.1.2022

Referat fra bestyrelsesmødet d. 12/1-22

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM

Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF

Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ

Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91   mail@vinderup-hallerne.dk 

Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Afbud fra:

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ

Godkendelse af referat fra d. 15/11-21

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:

Fra Jørgen: 

Der er opsat vandautomat i hal B, til brug for alle

Levetid på ventilation i svømmehallen er kritisk, dele er skiftet, JDJ undersøger levetid og priser.

Ny Udlejnings form af kælderrum er undersøgt med kommunen, der holdes med kommunen herom

Hop og rul, og cirkus kommer i hallen i uge 7

Acces point til internet er skiftet rundt i hallen.

Fra Morten:

Årshjul for hallen:

Der laves Årshjul for foreningernes brug af hallen og øvrigt udlej JDJ

Også laves der årshjul for driften og medarbejder JDJ

Kommende bestyrelsesmøder:

Alle datoer nævnes sidst i referatet

Fremtidige møder afsluttes med tema til næste møde og hvem der skal deltage ud over bestyrelsen.

Opfølgning på Visions arbejdet

JDJ tager kontakt til Connect Sport om de kan hjælpe

Pernille kontakter DGI om de kan hjælpe

Og det vi aftalte var der skulle komme en og hjælpe os 

Evt.

Vi vil ikke lave fast aftale om strøm (SV forklarede)

Alarm leverandør udskiftes til billigere alternativ

Næste møder:

10. marts

10. maj

14 juni

18. august

24. august General forsamling

BESTYRELSESMØDE - 15.11.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 15/11-21

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Niels Sommerfeldt: Suppleant, NS
Medarbejder Heinrick Ottesen
Afbud fra:
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

 

Godkendelse af referat fra d. 26/10-21
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Der er bestilt nye døre til omklædnings rum ved svømmehallen
9/1 svømmestævne fra Holstebro svømmeklub
Fra Morten:
Der er arrangeret møde med Sparkassen Danmark om kommende samarb.
Gennemgang og genopstart af visionsarbejdet:
FJ og PF laver simpel opæg til næste møde (hvordan skal vi viderefører visions arbejdet og hvad skal prioteres?)
SC laver lige en opstilling på de punkter vi kom frem til sidst

Opfølgning på hallens Jubilæum:
Formiddagen og eftermiddagen var godt besøgt
Der var ca. 160 gæster lørdag aften
Der blev snakket lidt hvorfor var vi ikke flere lørdag aften, (var kunstner valget for bred, blev der reklameret forkert men, vi må lærer af det)

Regler for forplejning ved afholdelse af møder:
JDJ laver nogle oplæg til køb af kaffe og kage for klubberne med rabat
Der laves som sådan ingen forbud, vi vil prøve at lave tilbud klubberne ikke kan modstå,
Men der må ikke medbringes noget i cafe’en

Evt.
Vand automat i hallerne for de udøvende, JDJ undersøger, hvor kan det være? Hvad koster det?
Niels Sommerfeldt vil fremover ikke deltage i bestyrelsesmøderne.

BESTYRELSESMØDE - 26.10.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 26/10-21

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Niels Sommerfeldt: Suppleant, NS
Medarbejder Heinrick Ottesen

 

Godkendelse af referat fra d. 23/9-21
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Der er lagt nyt gulv ved indgang og i klublokale
Hop og rul i efterårsferien ca. 200 deltagere
Der er indkøbt nyt varme tæppe til de små bassiner
Fra Morten:
Der afholdes medarbejderdag d. 18/10

Beslutning om afspadsering:
Lukket punkt.

Hallens Jubilæum d.31/10-21:
E-sport udgår pga. manglende tilmelding
Der er tilmeldt ca. 160 gæster
Generelt blev programmet gennemgået
Bestyrelsen hjælper fredag eftermiddag og lørdag i løbet af dagen

Sponsorater:
MM kontakter Sparkassen Danmark

Evt.
Der er d. 23/10 Udviklings forum for selvejende instu. I kommunen, TN, PF, JDJ og SV deltager.
MM ansøger om lokale tilskud i kælderen, for senere udlejning.
Halbooking / Padel udleje stadig ikke i orden, SV undersøger.
Medbragt mad og Drikke i hallen, skal der tages stilling til , JDJ

BESTYRELSESMØDE - 23.9.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 23/9-21

Deltager:

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Niels Sommerfeldt: Suppleant, NS
Medarbejder Heinrick Ottesen

Afbud fra:
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Konstituering af Bestyrelsen:
Formand: Morten Møllnitz
Næst formand: Flemming Juul
Kasserer: Pernille Frederiksen
Alm. Bestyrelses medlemmer: Thomas Jensen og Søren Vendelboe
Sekretær/referant: Søren Christiansen
1.supleant: Aksel Mikkelsen
2.supleant: Niels Sommerfeldt.

Godkendelse af referat fra d. 24/8-21 og generalforsamling d. 31/8-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Falck erstatter gulvet i forgangen efter der er spildt meget sprit på gulvet.
OK til at købe flere 10 turs kort hjem
Struer cup gik rigtig fint
Konference / messe i Vejen, (Jørgen tager til dette)
Fra Morten:
VIK holder Gallafest
VIK holder foredrag med Nikolaj Jakobsen
Skolerne vil gerne med til årsmødet med klubberne.

Bestyrelses opgaver:
Visions arbejdet fortsætter
Vedtægter / medlemmer
Jobbeskrivelser / afspasering

Regnskab 2021 / Budget 2022:
Ingen nyt efter fremlæggelsen på general forsamlingen

Hallens Jubilæum d.31/10-21:
Bestyrelse og medarbejder sidder sammen
Der er en del der skal hjælpes med i dagene op til og på dagen
Bestyrelsen stiller hold til VM hvis det kan passe ind i arbejdes opgaverne

Fra sidst (stadig vigtig/gældende)
Billetter sættes til salg for 279kr incl mad og 3x stand upp.
Jørgen søger alkohol bevilling.
Kontakt vedr. Hallens Jubilæum, er FJ, HM, AM, og Dorte

Bandereklamer:
Der følges op på de bander vi har, og dem som ikke er aktuel pilles ned.
Hovedsponsor/banken kontaktes for evt. møde
Varme måtter
Det er OK med nye varme måtter, Jørgen bestiller.

Evt.

BESTYRELSESMØDE - 24.8.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 24.8.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91 mail@vinderup-hallerne.dk
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppliant, HM
Medarbejder Michael Behnk
Afbud fra:
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Godkendelse af referat fra d. 28/6-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Ny Hjertestarter, evt. første hjælps kursus
Struer cup (håndbold) 17-18/9
Holstebro svømmeklub interesseret
Uge 42 er der Hop og rul
Fra Morten Møllnitz:
VIK bruger græsset omkring hallen ifm. Cup d. 11/9

General forsamling d.31/8
Alle bestyrelsesmedlemmer stiller op igen.
Hanne (suppleant) stiller ikke op igen.

Regnskab 2021 / Budget 2022:
Generel er regnskabet gennemgået af Pernille og godkendt af bestyrelsen
Budget gennemgået af Pernille og godkendt

Hallens Jubilæum d.31/10-21:
Billetter sættes til salg for 279kr inkl. mad og 3x stand up.
Jørgen søger alkohol bevilling.
Kontakt vedr. Hallens Jubilæum, er FJ, HM, AM, og Dorte

Medlemskaber til Vinderup hallerne:
Der arbejdes i udvalg ang. Medlemskaber til hallen
Evt. familie medlemskab
Eller personligt medlemskab

Døre i Svømmehallen:
Der er godkendt at Jørgen må udskifte dørene i omklædningsrummene ved svømmehallen
Der er i alt 9 døre og udgiften er max 100.000 ex moms
Og der bør nok tænkes EL lås eller EL slutblik i de 2 indgangs døre hvis de senere skal bruges ifm. Nøgle kort eller kode.

 

Fremtidige møder
Møder fremover ca. hver anden måned.

Evt.
Overdækning til lille bassin er ved at trænge til en udskiftning, Jørgen undersøger pris.
Der bliver hen over efteråret justeret lidt på åbningstiderne i svømmehallen, og der føres regnskab hvor gæsterne bruger svømmehallen

Næste møde
General forsamling d 31/8-21 i hallen

 

BESTYRELSESMØDE - 28.6.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.6.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ tlf. 24 46 15 91   mail@vinderup-hallerne.dk 

Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM

Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ

Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV

Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC

Hanne Møllnitz: Suppleant, HM

Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Medarbejder Dorte D. Jensen

Medarbejder Michael Behnk

Medarbejder Heinrich Ottesen

Medarbejder Lyudmyla Natalukha

 

Godkendelse af referat fra d. 18/5-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen: 

Loft færdig i forgang og cafeen, Møde lokale afventer, men vi har næsten pladerne

Der har været oversvømmelse i kælderen, ved et regnskyl, er udbedret.

Græs slåning har været diskuteret, vi undersøger muligheden med skråning og robotklipper

Falck lejer del af hallen til corona test, 5 dage om ugen fremover

 

Involvering af medarbejder

Medarbejderne vil gerne deltage med en repræsentant fra medarbejder gruppen ved bestyrelses møder, måske på skift eller den samme (ikke helt afklaret)

Vision for Vinderup hallerne

Alle noterede forslag til fremtiden.

Og der blev lavet forskellige grupper som skulle arbejde med forskellige grupper

Hovedpunkterne er:

Medlemskab / muligheder med dette

Aktiviteter 

Reklame

Cafeen

Investeringer 

Alle punkter skrives ikke i referatet, da intet er besluttet.

Nye Vedtægter

Nye vedtægter / skal de ændres?

Ændring afventer

 

Regnskab 2021 / Budget 2022:

Generel er regnskabet ok

Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

 

Gratis sommersvømning:

Der er gratis svømning i juli måned for 0-18 årige. Efter ønske fra Holstebro kommune

Cafeen laver gode tiltage på mad salg

 

Status Padelbane 

Booking system overgår til VIK hurtigst 

Men det vil stadig gå via halbooking, men i VIK’s eget økonomi system. SV hjælper VIK i gang.

 

Udlejning til ungdomsskolen

Holstebro kommune har opsagt lejemålet for kælderen.

 

Hallens Jubilæum:

Der arbejdes på Hallens Jubilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Kontrakter for stand upp’er gennemgåes.

 

Evt.

General forsamling afholdes d. 31/8-21

Jørgen Undersøger mulighederne for køb af storskærm/projektor.

 

Næste møde 

24/8-21 i hallen

BESTYRELSESMØDE - 18.5.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.5.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

 

Godkendelse af referat fra d. 20/4-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Falck lejer del af hallen til corona test, 5 dage om ugen fremover

Teknisk udstyr i svømmehallens rensnings del, er udskiftet

 

Nye Vedtægter

Nye vedtægter / skal de ændres?

Der er nogle enkelte elementer i de gamle vedtægter som bør ændres, men vi er enige om at der ikke skal ændres mere en det nødvendige.

 • Det vi er enige om er at alle skal kunne stille op til bestyrelsen
 • Hvem skal have lov at stemme er ikke helt afklaret endnu.?

Regnskab 2021 / Budget 2022:

Renoverings og vedligeholdelses listen, indarbejdes i budget

Generel er regnskabet ok

Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

 

Corona nedlukning:

Der åbnes nu for offentlig svømning

Og hallen åbnes stille og roligt op nu.

 

Status Padelbane

Jordarbejde til padelbane 3 er gået i gang

Aftalerne om banerne er stort set i orden, aftalen om bane 3 skal underskrives.

VIK skal selv stå for bookning af padelbaner, der arbejdes på leverandør, SV, PF og JJ tager kontakt til ”halbooking” om de kan hjælpe med dette indenfor reglerne og hallens ønske.

Der er blev besluttes at overfladevand søen skal ændres til faskine kasser, hallen og VIK deler udgifterne.

 

Hallens Jubilæum:

Der arbejdes på Hallens Jubilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Der har været møde med klubberne så de er informeret og de skal hjælpe med netop deres aktiviteter.

Der arrangeres spisning, stand up og musik til om aftenen.

 

Involvering af medarbejder

På næste møde inviteres faste medarbejder med.

Hvor vi vil snakke fremtidige ønsker og hallens udviklings muligheder.

 

Evt.

Der har været møde med klubberne ang. Fremtidig samarbejde.  Ansvar FJ.

Cafeen holder lukket indtil der bliver åbnet for offentligheden.

 

Næste møde

28/6-21 i hallen

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

 

Godkendelse af referat fra d. 20/4-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Falck lejer del af hallen til corona test, 5 dage om ugen fremover

Teknisk udstyr i svømmehallens rensnings del, er udskiftet

 

Nye Vedtægter

Nye vedtægter / skal de ændres?

Der er nogle enkelte elementer i de gamle vedtægter som bør ændres, men vi er enige om at der ikke skal ændres mere en det nødvendige.

Det vi er enige om er at alle skal kunne stille op til bestyrelsen
Hvem skal have lov at stemme er ikke helt afklaret endnu.?

Regnskab 2021 / Budget 2022:

Renoverings og vedligeholdelses listen, indarbejdes i budget

Generel er regnskabet ok

Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

 

Corona nedlukning:

Der åbnes nu for offentlig svømning

Og hallen åbnes stille og roligt op nu.

 

Status Padelbane

Jordarbejde til padelbane 3 er gået i gang

Aftalerne om banerne er stort set i orden, aftalen om bane 3 skal underskrives.

VIK skal selv stå for bookning af padelbaner, der arbejdes på leverandør, SV, PF og JJ tager kontakt til ”halbooking” om de kan hjælpe med dette indenfor reglerne og hallens ønske.

Der er blev besluttes at overfladevand søen skal ændres til faskine kasser, hallen og VIK deler udgifterne.

 

Hallens Jubilæum:

Der arbejdes på Hallens Jubilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Der har været møde med klubberne så de er informeret og de skal hjælpe med netop deres aktiviteter.

Der arrangeres spisning, stand up og musik til om aftenen.

 

Involvering af medarbejder

På næste møde inviteres faste medarbejder med.

Hvor vi vil snakke fremtidige ønsker og hallens udviklings muligheder.

 

Evt.

Der har været møde med klubberne ang. Fremtidig samarbejde.  Ansvar FJ.

Cafeen holder lukket indtil der bliver åbnet for offentligheden.

 

Næste møde

28/6-21 i hallen

BESTYRELSESMØDE - 20.04.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 204.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 18/3-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Dør mellem svømmehal og indgangs areal er udskiftet
Kommunen/falck lejer del af hallen til corona test (3 dage om ugen)
Palit blandere ved lille bassin defekt, JD i gang sætter reparation.
Der er også udskiftet kontra ventil ved den store bassin.
Der er sendt regning for Corona kompensation.

Opfølgning fra tidligere møder:
Vi skal have prioteret møde med medarbejder.

Nye Vedtægter
Louise fra Holstebro kommune med på Teams.
Vi snakkede om hvordan vedtægter er nu og hvad vi tænker at ændre.
Vi vil fortsætte som selvejende institution, og det vi ønsker at klar lægge er hvem kan stille op til bestyrelsen og hvem har stemmeret.
Vi var lidt inde på at man kan indstilles til bestyrelsen og at det er brugere og medlemmer som har stemmeret. Men vi diskuterede lidt hvem er brugere og hvem er medlemmer

Budget 2022:
Vi snakkede meget vedligeholdelses plan, JD og SC laver en liste med prioterings liste på renoverings opgaver med overslagspriser.
Generel er regnskabet ok
Og det vil blive fast punkt på dagsorden.

Renovering Loft.
JD ønsker at skifte loft i mellemgang ca. 160m2 , ny troltekt plader og nye lamper
Budget pris for dette vurderes til 45.000 kr.
JD har grønt lys for loft i cafeen også hvis tiden kommer til dette.

Corona nedlukning:
Der er fortsat enkelte medarbejder hjemsendt, JD kalder dem ind ved behov.

Padelbane 3
Bestyrelsen er enige om at bane 3 skal ejes og drives på samme vilkår som bane 1 og 2, med enkelte ændringer bla.a. booking sysstemmet skal ændres.
Vi har fremsendt økonomisk aftale og krav til VIK’s bestyrelse.
Vi mener vi er meget tæt på hinanden nu.

Hallens Jubilæum:
Der arbejdes på Hallens Juilæum, ansvar FJ, HM, AM, og Dorte

Evt.
Møde med klubberne ang. Fremtidig samarbejde skubbes i gang nu. Ansvar FJ.
Cafeen holder lukket indtil der bliver åbnet for offentligheden.

Næste møde
18/5-21 forhåbentlig i hallen

 

BESTYRELSESMØDE - 18.3.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18.3.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM
Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 23/2-21:
Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

Kort info:
Fra Jørgen:
Svømmehallen åbner op for skoler her efter påske
Dør mellem svømmehal og indgangs areal udskiftes i uge 15
Kommunen/falck lejer del af hallen til corona test
Realskolen får lov at prøve padel banerne, 2 dage i uge 12

Opfølgning fra tidligere møder:
Der er ansvarsforsikring på padel banerne.
Der laves en liste med vedligeholdelses ønsker og prioriteringer, som vil blive gennemgået på bestyrelsesmøderne

Status Padelbanerne
Der er forespurgt fra VIK om vi vil etablere en ekstra padelbane
Hallen er ikke afvisende, vi arbejde videre med at få overblik på den samlede økonomi i hallen inden vi kan give accept. VIK inviteres til et dialogmøde hvor vi kan snakke fremtidige samarbejder.
Gældsbrev og lejekontrakt tilrettet og godkendt til de to første baner. MM fremsender til VIK til gennemgang.
MM giver beskeden videre til VIK vedr. forespørgslen på etablering af en ekstra bane.

Status Budget:
PF fremlagde forslag til budget for indeværende regnskabsår, hvilket blev godkendt. Der arbejdes videre med at få overblik over fremtidige vedligeholdelsesudgifter samt fremtidige investeringsønsker.
Budgettet vil fremover blive et fast punkt på dagsorden.

Evt.
Jubilæum
Der er ikke afholdt møde med klubberne endnu, men det prioriteres, send evt. mail til formænd så de kender dato og til arrangementet
Kaffeautomat
VIK har forespurgt om deling af kaffeautomat, hvor den i vintermånederne står i hallen. Dette takkes der nej til.

Næste møde
20/4-21 forhåbentlig i hallen

BESTYRELSESMØDE - 23.2.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 23.2.2021

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør, JDJ
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem, MM
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem, PF
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, TJ
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem, FJ
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, SV
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – ref. SC
Hanne Møllnitz: Suppleant, HM
Aksel Mikkelsen: Suppleant, AM

Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 25/1-21:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Små skolebørn tilbage i hallen til skoleidræt, men stadig lukket pga. Corona før øvrigt drift.

Alle medarbejder er delvis sendt hjem, med lønkompensation, Pernille søger corona støtten hjem på den tid de er hjemsendt, medarbejder indkaldes på skift.

Dance fitness er udsat

Dørparti til svømmehallen kommer i uge 12

Der er søgt om støtte til livredder tårn, men det blev afvist.

Cafe’en i kælderen rykker rundt i kælderen.

 

Opfølgning fra tidligere møder:

Der kommer snart opslag på halv pris på Hal leje til private.

Medarbejder med på næste møde hvor vi kan mødes, Bestyrelsen vil gerne have medarbejdernes input til nye tiltag.

Tidligere blev vi spurgt af VIK om rydning af skrænten, Skrænten ligger på VIK’s side af skel, så hallen vil bare ikke lide last og skader, for valg foretaget af VIK.

Mødet med klubberne udsættes til efter Corona, Flemming, Thomas og Jørgen er vores deltagere, det giver ingen mening at holde virtuelle møder her!

 

Status Økonomi:

PF søger stadig Corona støtte på medarbejder

PF arbejder på budgettet. Og det gennemgås næste gang vi mødes

PF vil gerne dele vedligeholdelses budget op i de enkelte haller , så der bliver bedre overblik over hvor der er mest vedligehold.

Vedligeholdelses planer, JDJ har nogle ønsker:  Loft i forgang og nye lamper, Vinduer i omklædning og kontor hen langs p-plads, Termo glas mellem svømmehal/cafeteria og sidst ny loft og isolering i Hal A.  SV, SC og JDJ mødes og gennemgår JDJ ønsker og hjælper med at sætte pris vurdering og tidshorisont.

Bestyrelsen ønsker medarbejdernes forslag til nye aktiviteter, og vi vil prøve at sætte en økonomisk ramme på dette.

Gospel nytårs koncert er planlagt.

 

Corona nedlukning:

Er vist godt beskrevet før.

Men i skrivende stund er der netop lukket lidt op for 9-10 klasse, men reglerne kendes ikke

Struer skolen vil gerne leje svømmehallen, og det har vi sagt ja til, så varmen skrues op, JDJ spørger kommune skolen om det ikke også vil bruge svømmehallen så,

 

Status Padelbane:

Aftalen er ved at være i hus

Advokat har set lejekontrakt og Gældsbrev igennem og kommer med forslag til små ændringer. Vi mangler tilbagemelding. MM

PF og JDJ skal have et kursus i Globus data som styrer it ifbm. Padel booking.

SV skal bruge kontakt til Globus data

SC og FJ undersøger muligheden for reklame bander ved Padel bane,

Ansvarsforsikring af Padel banerne skal lige undersøges

 

Jubilæum

Arbejdsgruppen består af Hanne, Aksel, Dorthe og Flemming.

Vi forventer et todelt arrangement.

Dagsprogrammet er i samarbejde med foreningerne.

Her forestiller vi os kaffebord, hallernes historie, indlæg fra formand og evt en anden taler.

Derudover ønsker vi foreningerne viser sig frem på den måde de nu synes giver bedst mening.

Om aftenen skal der være et arrangement i samarbejde med Vp Handelsforening.

Vi tænker lidt forskelligt godt at spise og drikke, måske modeshow, vin-/ølsmagning og underholdning.

Det blev aftalt på mødet at et underskud i prisniveau -50.000,-, kunne være acceptabelt, uden at være et mål i sig selv. Hellere lidt flere gæster end overskud.

 

Evt.

Vedtægterne skal tilrettes, vi forventer Henrik Zacko og advokat fra kommunen, de har lovet at sende forslag og hjælpe med dette , MM har kontakten.

 

Næste møde

18/3-21 forhåbentlig i hallen

BESTYRELSESMØDE - 25.1.2021

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.1.2021

 

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør                               
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent
Hanne Møllnitz: Suppleant                                           
Aksel Mikkelsen: Suppleant                                         

Mødet blevet afholdt virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 16/12-20:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Hallen stdig lukket pga. Corona,

Alle medarbejder er stadig sendt hjem, med lønkompensation, fra de offentlige corona pakker, Pernille søger corona støtten hjem på alle fast ansatte (5stk.)

Drænpumpe i springgrav udskiftet og kontraventil i svømmehal teknik skiftet.

Kyllingefest arrangør har booket hallen til festen til August, vi håber på tilbagevendende begivenhed.

 

Status Økonomi:

Pernille søger Corona støtte på medarbejder

Pernille arbejder på budgettet.

På næste møde skal vi snakke vedligeholdelse/renoverings planer, prioteringer og økonomi på dette.

Og evt økonomi vedr. nye aktiviteter og må medarbejder også komme med ønsker. 

 

Corona nedlukning:

Er vist godt beskrevet før.

Men i skrivende stund er der netop forlænget til ultimo februar.

Så hjemsendelse af medarbejder og lukning forsætter.

 

Status Padelbane:

Aftalen er ved at være i hus

Og Advokat har set lejekontrakt og Gældsbrev igennem og kommer med forslag til små ændringer.

Ansvarsforsikring af Padel banerne skal lige undersøges 

 

Status samarbejde med foreninger:

Mødet med klubberne udsættes til efter Corona, Flemming, Thomas og Jørgen er vores deltagere, det giver ingen mening at holde virtuelle møder her!

Punkter til mødet: fælles kontingent platform, evt fælles hjemmeside.

 

Udlejning private og markedsføring:

Vi aftalte at vi skal være klar med tilbud og markedsføring på udleje til private når vi må bruge hallen igen.

Vi aftalte halvpris for leje af hal og baner i en periode indtil sommerferien. Jørgen laver forslag til opslag!

 

Rydning skrænt del 2:

Når VIK skal i gang med kunstgræs baner på deres anlæg mod øst, ønsker de at rydde skrænten for træer og lave vej fra Østervang og skrå op til banerne.

Hvis skrænten er hallens, er der besluttet at hvis VIK fjerne noget buske skal det genetableres og der skal lægges dræn og rødder i etape 1 skal rodfræses.

Men her efter mødet, har jeg set på et kort som jeg lige vedhæfter referatet, og der ser det altså ud til at skråningen er i VIK’s råderet!!

VIK vil lave grusvej tværs over det grønne areal, og som Jørgen tænker godt kunne være brugbar for hallen, det skal lige gennemtænkes, arealet er meget fugtig og bundopbygningen skal være i orden.

 

Ny dørparti mod svømmehallen:

Jørgen har fået flere priser på nyt dørparti mellem svømmehal og forgang, der er ikke besluttet at Jørgen bestiller ved den billigste leverandør.

Evt. medarbejder kan hjælpe med at skifte loftet.

 

Hallens Jubilæum

Hvad gør vi og hvornår

Der er nedsat et udvalg fra bestyrelsen, suppleanterne og medarbejder på, Flemming, Hanne, Aksel og Dorte som vil være tovholdere på dette arrangement.

Der blev snakket: Åbent hus, Brunch, Fest, klubberne skal engageres, hoppeborge, modeshow

 

Evt.

Der er aftalt at der opsættes udv. vandhane bla. Til løbeklubben. Søren V hjælper lige Jørgen hvis der skal strøm til den, Evt. tidsstyring.

BESTYRELSESMØDE - 16.12.2020

Referat fra bestyrelsesmødet d. 16.12.2020

Deltager:

 

Jørgen D Jensen: Halinspektør
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent
Hanne Møllnitz: Suppleant
Aksel Mikkelsen: Suppleant

Mødet blevet afholdt delvis virtuelt

Godkendelse af referat fra d. 24/11-20:

Referatet er godkendt og lagt på Vinderup hallens hjemmeside

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Hallen lukket pga. Corona, igen!

Alle medarbejder er sendt hjem, med lønkompensation, fra de offentlige corona pakker, Pernille søger corona støtten hjem på alle fast ansatte (5stk.)

Kloak i kælderen er udbedret

 

Fra Morten.

Har snakket med Vinderup handelsstands forening mere herom senere

 

Status Økonomi:

Trods corona er udleje og økonomi ok

 

Status Padelbane:

MM, PPF, JDJ har haft møde med Padel udvalg / VIK

Der er lavet aftale om at ejerskabet vil komme  til at lægge ved Vinderup hallen, og at hallen så vil leje padel banerne ud til Padel udvalg / VIK, med et fast beløb pr. måned gældende i 5 år.

Lejekontrakt ikke underskrevet endnu, men det forventes udført hurtigst,

Udkast til Lejekontrakts medsendes dette referat

Daglig vedligehold og rengøring skal foretages af Padel udvalg / VIK

Booking / Udlejnings delen vil stadig skulle foretages på Vinderup hallen booking system.

Data på nøgle system skal være i Vinderup Hallen

Markedsføring padel skal tages op senere!

Underhåndsaftaler vedr. udlejning:

Når klubber/foreninger lejer hallerne, kan JDJ kun regne med at alle regler vedr. udlejning til foreninger overholdes.

JDJ ønsker klare linjer vedr. hvad må medbringes i halen af kaffe/kage og mad ifbm. Leje, vi følger op på punktet.

 

Medlemskab af Vinderup Handelsstandsforening:

Der blev besluttet at Vp hallen gerne vil være medlem af handelsstands forening, til 2850kr årligt.

 

Evt:

JDJ har fået pris på nyt dørparti mellem svømmehal og forgang, der er ikke besluttet noget

 

Næste møde

25/1-21

BESTYRELSESMØDE - 24.11.2020

Referat fra bestyrelsesmødet d. 24/11-20

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent

 

Afbud fra:

Hanne Møllnitz: Suppleant
Aksel Mikkelsen: Suppleant

Godkendelse af referat fra d. 10/11-20:

Referatet er godkendt

 

Kort info:

Fra Jørgen:

Kommunen betaler tilskud ifht budget (som Corona hjælp)

Jørgen har modtaget kontakt fra Kyllingefest udvalget angående leje af hallen ifbm. Kyllingefesten, evt. at flytte festen til hallerne, Jørgen arbejder videre med dette.

Medarbejderne generelt godt tilfredse med åbenhed til bl.a medarbejder.

 

Fra Morten.

Morten har snakket med Henrik Zacko ang. Ændring af vedtægter, han vil gerne komme og fortælle lidt om kommunens og hans erfaring med vedtægts ændringer.

 

Status Økonomi:

Pernille fremlagde en saldo opgørelse for perioden 1/6-20 – 31/10-20 og general ser driften/økonomien ok ud, der er lidt udfordringer mht udlejet timer pga. corona, men kommunen går heldigvis ind og støtter iht. Budget.

Pernille er ved sætte sig ind i padel økonomien som kører i samarbejde med VIK, pernille og Morten er i dialog med VIK formand Rasmus, om fremtidig drift og ejerskab.

Pernille laver forslag til VIK om at Hallen bliver ene ejer af  banen og den derefter udlejes til VIK, på en langsigtet kontrakt, lidt i stil med den aftale der køre i Skytte klubben.

Fremover vil Pernille selv udføre bogføring / bogholderi opgaven, og der er aftalt at hun honoreres med 2500kr pr. kvartal, Jørgen betaler regninger og udsender regninger stadig. Der er aftalt at Pernille tager et regnskabsår ad gangen.

Alle bestyrelse medlemmer der ikke er kunde i Salling bank eller Sparekassen Vendsyssel, skal registrere sig som kunde i banken, pga. af hvidvask, suppleanter skal ikke!!

 

Vi skal have tegnet forsikring på Padelbanen.

Søren C undersøger jord og beton regning fremsendt på arbejdet ved padelbanen.

Vi skal have lavet en plan for vedligehold, i prioteret rækkefølge, Jørgen indhenter tilbud på de nærmeste forestående opgaver, i lokalsamfundet så vidt muligt, og gerne 2 tilbud.

Opgaver under 10.000-15.000kr. behøves ikke godkendt inden udførsel, men oplyses på efterfølgende bestyrelses møde.

 

Gennemgang af materialer fra tidligere bestyrelse:

Morten har været diverse papirer igennem

Hallen har 50års jubilæum i 2021, hvordan skal dette fejres, medarbejder tages med på råd.

Medlemskab af Connect, er det noget vi skal blive ved med? Jørgen taler for.  Vi forsætter.

Sponsor aftale med Salling bank? Fornyes?

 

Status Palitblander:

Jørgen har snakket med Leverandør

Den virker nu, der er lavet aftale om slutbetaling i 2 rater, 100.000 nu og 70.000 senere evt, om 3 mdr.

Garanti dato/afleverings dato skal lige fastlægges, Jørgen

 

Rundvisning:

Rundvisning i hele hallen.

 

Organisering af fremtidig samarbejde med foreninger:

Samarbejde med klubber.

Flemming, Thomas og Jørgen vil gerne deltage i møder og organisering med klub repræsentanter, Jørgen indkalder til et møde i det nye år, hvor temaet kan være ” hvad kan foreninger og Hallen lave i samarbejde i fremtiden”

 

Medlemskab af Vinderup Handelsstandsforening:

Medlem af handelsstandsforening er en god ide, Morten undersøger muligheder og pris.

 

Deltagelse af medarbejder repræsentant til bestyrelses møder:

Til næste møde inviteres medarbejder også med til smørbrød kl. 18.30

Der vil vi snakke og aftale med medarbejder, hvordan de ser en medarbejder repræsentant kunne deltage, derefter vil vi beslutte ud fra dette.

 

Skaterpark på de grønne arealer

Der findes et udvalg der arbejder på en skaterpark på de grønne arealer omkring hallen,

Vi vil gerne høre mere om dette, bestyrelsen ser området mellem hallen og VIK måske kunne være i spil hvis det er stor nok.

Flemming tager fat i Torben Gudiksen som er en del af udvalget.

 

Evt:

Forretningsorden mht. Reklame mm. hvad gør vi, punktet skal på senere

 

Næste møde d. 22/12 kl. 18.30 (PS. der er smørbrød fra start)

Afbud sendes til Jørgen og Morten senest 2 dage før.

BESTYRELSESMØDE - 10.11.2020

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10/11-20

Deltager:

Jørgen D Jensen: Halinspektør
Morten Møllnitz: bestyrelsesmedlem
Pernille P. Frederiksen: bestyrelsesmedlem
Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem
Flemming Juul: bestyrelsesmedlem
Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem
Søren Christiansen: bestyrelsesmedlem – referent
Hanne Møllnitz: Suppleant                                           
Aksel Mikkelsen: Suppleant

 

Velkommen:

Jørgen bød velkommen og fortalte lidt om driften, bestyrelsens opgaver og lidt om den turbulente tid hallens medarbejder har været igennem.

 

Konstituering:

Bestyrelsen har konstitueret sig således, og er på valg iht. Nedenstående

Morten Møllnitz:  Formand, på valg i 2022

Flemming Juul: Næstformand, på valg i 2021

Pernille P. Frederiksen: Kassere, på valg i 2021

Thomas Jensen: bestyrelsesmedlem, på valg i 2022

Søren Vendelboe: bestyrelsesmedlem, på valg i 2022

Søren Christiansen: Sekretær-referent, på valg i 2021

Hanne Møllnitz: Suppleant, på valg i 2021

Aksel Mikkelsen: Suppleant, på valg i 2021

 

Deltager til fremtidige bestyrelsesmøder:

Der blev besluttet af bestyrelsen, at suppleanterne får tilsendt referat, og de inviteres til de ordinære bestyrelsesmøder, men at det står dem frit for at deltage.

Der blev også besluttet at der ved personfølsomme emner, kan være enkelte punkter hvor suppleanterne ikke deltager. Disse punkter bliver heller ikke skrevet i referatet, men i et lukket referat.

Så det ordinære referat også kan offentliggøres på hjemmesiden.

 

Åbenhed:

Der blev snakket meget om åbenhed i bestyrelsen. Men der blev ikke taget beslutninger, men her nogle af punkterne:

Åbenhed til medarbejderne, inddrage medarbejder
medarbejder med til møderne en gang imellem
Mus samtaler med medarbejderne
Åbenhed overfor klubberne
Hjælpe klubberne med at holde gang i nuværende aktiviteter og evt. søsætte nye

 

Økonomi:

Pernille har som kassere fået de økonomiske papirer og adgang til banken.

Hun prøver til næste møde at danne sig en fornuftig overblik på økonomien,

Blandt andet kræver padel banernes økonomi, lige en grundig gennemgang af de aftaler der ligger lige pt. eller mangel på samme.

 

Næste møde

Næste møde d. 24/11 kl. 19.00

Og igen d. 15/12 kl. 19.00

Afbud sendes til Jørgen og Morten senest dagen før.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - 4.11.2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Vinderup Hallerne
onsdag den 4. november 2020 kl. 19:00

Bestyrelsesformand Anders Toft starter med at byde velkommen, og meddeler, at bestyrelsen har valgt at
trække sig, hvilket er årsagen til, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Anders Toft foreslår Torben Gudiksen som dirigent, det er der ingen indvendinger imod. Slutteligt takker han for samarbejdet med brugere, sponsorer, bestyrelsen og medarbejderne. Herefter videregives ordet til Torben Gudiksen. Torben holder en velkomsttale, han påskønner at så mange er fremmødt, og gør opmærksom på, hvor vigtig en opgave det er, man siger ja til ved at træde ind i Vinderup hallernes bestyrelse. Der orienteres om, at den ekstraordinære generalforsamling er varslet rettidigt. Torben har været i dialog med Holstebro Kommunes kultur og fritidschef Henrik Zacho samt jurist Jesper Dürr, for at sikre en korrekt behandling af aftenens punkt: Valg af ny bestyrelse. Henrik Zacho tilbyder sin hjælp til den kommende bestyrelse med at gennemgå og tilpasse vedtægterne, der er fra 2007.
Der orienteres om, at der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer, heraf 3 der sidder i 2 år, og 3 der sidder i 1 år.

Reglerne for at kunne opstille gennemgås, hvorefter folk bliver bedt om at melde sig.
Følgende ønsker at opstille:
Thomas Jensen
Hanne Møllnitz
Morten Møllnitz
Søren Christiansen
Søren Vendelboe
Pernille Præstholm Frederiksen
Aksel Mikkelsen
Gitte Tanderup
Flemming Juul Jensen

Der deles stemmesedler ud, og de fremmødte stemmer efter princippet, at den person man ønsker ind som nr. 1 gives 9 point, nr. 2 gives 8 point, nr. 3 gives 7 point osv. Bestyrelsesformænd fra andre foreninger der bruger hallerne, har to stemmer.

Der vælges 4 stemmetællere:
Leif Langballe
Jim Jensen
Jørgen Nygaard
Mette Marie Thomsen
De 6 personer der fik flest stemmer, ser ud som følgende:
Thomas Jensen 532
Pernille Præstholm Frederiksen 531
Morten Møllnitz 504
Søren Christiansen 487
Søren Vendelboe 466
Flemming Juul Jensen 454
Torben spørger, om de øvrige opstillere eller andre har lyst til at melde sig som suppleanter. Følgende
tilkendegiver at de ønsker at være suppleanter:
Aksel Mikkelsen
Hanne Møllnitz

Dirigenten takker for opbakningen af de 92 fremmødte, takker den afgående bestyrelse og ønsker den nye bestyrelse tillykke med valget. Herefter erklæres generalforsamlingen for afsluttet. Bestyrelsen mødes tirsdag den 10. november for at konstituere sig.
Referent: Hanne Zeuthen
Godkendt:
__________________________________
Torben Gudiksen
Dirigent

BESTYRELSESMØDE - 22.10.2020

Møde med medarbejderne i Vinderup Hallerne 22.10.2020
Tilstede: Bestyrelsen ( Steen, Anders, Jakob og Ann Marie), Jørgen, Dorte, Michael, Lyudmyla og
Heinrich.
Formanden har ordet:
1) Anders fortæller lidt om, hvad den sidste uge har budt på. Ricky er stoppet. Bestyrelsen har
valgt at trække sig. Vi har en uges indkaldelse. Jørgen tjekker, hvornår vi kan få annoncen i, så
vi kan få indkaldt til ekstra ordinært bestyrelsesmøde.
Hvordan kommer vi videre?
2) Bestyrelsen opfordre medarbejderne til at tage kontakt til dem, som de mener kunne være en
del af den nye bestyrelse.
3) Vi skal have kontaktet de instanser, som har med Vinderup Hallerne at gøre samt hallernes
samarbejdspartnere.
Vi arbejder frem mod, at den ekstraordinære generalforsamling bliver onsdag d. 4 eller d. 11.
November.

ÅRSMØDE - 26.08.2020

Årsmøde i Vinderup hallerne 26. August.2020
Tilstede: Bestyrelsen + 16 foreningsmedlemmer.
1: Formandens beretning:
Anders Toft fortæller om et voldsomt år. Dvs. Forandringens tegn!
– Holstebro kommune trak deres støtte tilbage for skolernes haltimer. Vi har arbejdet meget med
Realskolen om, så alle kunne blive imødekommet.
– Der har været arbejdet på strategier mht hallen. Derfor har bestyrelsen været til seminar i Vejen
for at få gode ideer.
– Vi har i år ansat ny centerleder.
– Nyt varmvandssystem og nye brusere i omklædningsrummet.
– Vi har brugt Corona pausen på at shine hallen op. De ansatte har været utrolig gode til at give
en ekstra hånd og fået malet og gjort alt klar.
– Vi har til sidst investeret i 2 padelbaner i samarbejde med VIK. Det har været en kæmpe succes.
– For 1 uge siden havde vi i samarbejde med håndboldklubben fået Skjern og TTH til at spille en
træningskamp i hallen. Det var et godt arrangement, dog en skam, at vi ikke måtte have flere
med i hallen.
2: Regnskabet gennemgåes.
Jakob Skovbakke gennemgår regnskabet. Et fornuftigt regnskab på trods af Corona (nedgang i
hallejen).
Vi har hensat nogle penge, da taget i hal A på et tidspunkt skal udskiftes pga råd.
Spørgsmål til regnskabet:
– Hvor skal pengene komme til den nye centerleder? Vi har en 2 års plan. Omkostningerne til
centerlederen skal tages fra kassekreditten, men på længere sigt, skal centerlederen kunne
tjene sin egen løn ind. Det kommer ikke til at gå ud over vedligeholdelsen af hallerne, og der vil
ikke blive afskediget personale, da vores fastansatte gør en stor forskel.
– Hvis man har så mange penge, så kunne man jo med fordel betale gældsbrevet til
skytteforeningen. På den måde kunne man få mere til selve driften af hallerne.
– Hvad er ideen med caféen? Bestyrelsen vil sammen med de ansatte sætte os ned og lave en
strategi mht. caféen. Vi skal have et samlingspunkt, men der skal måske tænkes nye tanker.
3: Evt.
– Hvad kan vi se frem til ved en ny centerleder? Mange nye og spændende arrangementer og
ideer. En centerleder der er ansat til at overtage mere økonomiarbejde.
– Har I gjort jer nogle tanker om udendørsarealerne. Måske skulle man prøve at høre foreningerne
om man kunne lave noget sammen. – Vi venter på, at Holstebro kommune kommer til at blæse
med “nye vinde”. Vi laver ikke aktiviteter uden en forening, det giver ingen mening.
– Hjemmeplejen, måske kommunen kunne købe VIK, badefaciliteter til hjemmeplejen. Et
samarbejde mellem hallen og VIK.
– Samarbejde med Sevel og Ejsing hallerne. Idræts SFO.
– VG svømning har trænermangel. Måske skal man som hal hjælpe dem med en hjælpende
hånd. Vi har før hjulpet med aquafitness.
– Samarbejde med Ungdomsskolen.
– Samarbejde mellem foreningerne. Hvordan spiller man hinanden gode.
– En dialog med handelsstandsforeningen.
– Foreningerne mangler den synlige hal. Møde op til hinandens generalforsamlinger.
Forventninger til hinanden. Dialog omkring haltider. Måske 4 møder om året, hvor foreningerne
og hallen mødes. Lytte til de primære brugere. Ved lydhørhed kunne vi være bindeled mellem
de forskellige foreninger. Det kunne evt. resultere i, at foreningerne også ville komme tættere på
hinanden.
– Har man tænkt på at have et medlem af foreningerne med i bestyrelsen? Bestyrelsen vil være
bange for at have en forening med. Snakken vil hurtigt kunne gå, mht. fordele.
– Valg til bestyrelser. Vi skal have fundet ud af, hvad det betyder, at vi nu er en fond.
– Måske kunne man leje hallen til lidt billigere penge. Fx. En aften, hvor den ikke er udlejet. Man
kunne lave et samarbejde med de andre haller. På den måde kunne man finde ud af, hvorfor
nogle haller har billigere lejepriser.
– Infoskærm. Den skal foreningerne endelig bruge. Info sendes til Ricky. Forsideannonce i
Vinderup Nyt. Den må foreningerne gerne benytte sig af på skift. Vi har købt en annonce for et
helt år. Husk at linke til handelsforeningens nye Hjemmeside.
– Corona. Hvem har ansvaret. Læs hvad jeres forbund siger og snak med Ricky om, hvad vi kan
gøre i fællesskab.

BESTYRELSESMØDE - 13.08.2020

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 13.08.2020
Tilstede: Jakob, Charlotte, Jørgen, Steen, Anders, Ricky, Ann Marie.
1: Økonomi.
– Regnskabet for 19/20 bliver gennemgået af Revisionskontoret Vest. Alt ser fint ud. Der
er nogle ting vi skal være obs på. Tilskudstimer og cafedrift.
– Ang. betaling af regninger, så skal vi have lavet lidt om. Vi skal have lavet to faktor
godkendelse fremover.
2: Strategi for Vinderup hallerne.
– Vi har en klar plan over, hvad vi gerne vil for Vinderup Hallerne. Vi vil hurtigst muligt få
lavet en plan for det.
3: Godkendelse af referat fra sidste møde.
– Godkendt.
4: Nyt fra formanden.
– Vi leder efter et nyt bestyrelsesmedlem. Vi er alle på sagen.
5: Nyt fra centerlederen.
– Der er ikke styr på COVID 19 pakken fra kommunens side. Hvad må vi mht sport,
svømning og forsamlinger. Ricky har haft fat i DHF og Holstebro Kommune ang.
anbefalinger. Hvem skal betale for de ekstra rengøringer?
– Sikkerhed i svømmehallen. De ansatte har ikke haft problemer med sikkerheden i
svømmehallen på trods af en femdobling af antal svømmere henover sommeren.
Kommunens ide med gratis svømning for børn har været en kæmpe succes.
– Håndboldkamp TTH – Skjern. Vi må have 110 personer inde i hallen. Ricky inviterer alle
sponsorer med.
– Padel Tennis. En kæmpe succes. Vi aftaler at vi vil lave en medarbejder og
bestyrelsesturnering. Ricky fremlægger mulige datoer. 28.08, 11.09, 25.09
– DSI laver en artikel om vores faciliteter.
– 50 års jubilæum. Dette punkt tager vi næste gang. ( først til næste år skal det afholdes).
Bordet rundt.
– Connect sport er stadig på som konsulent. Han skal forsat være mentor for
centerlederen. Forventningsafstemning.
– Vi mangler svar fra DGI Vestjylland ang. brug af vores hal til kurser.
– Mulighed for at klubber køber en annonce i Vinderup avisen, samt have info på vores
skærm.
– Vi godkender annoncen til Årsmøde d. 26. August.
– Vi skal have afklaret vores sag hos advokatkontoret.
– VIK aftalen. Ricky fortæller, hvad der er med i aftalen og omkring evt. udvidelse af den.
– Vi skal have gang i vores abonnement aftaler.
– Åbningstider. Offentlig åben. Vi skal måske til at udvide tiderne. Skal der stadig være
bemanding på i omklædningsrummene?
– Jørgen deltager ad hoc på bestyrelsesmøder fremadrettet.
7. Næste møde.
– 50 års jubilæum.
– Cafe.
– Tilskudstimer. Vi har en svømmehal som mangler trænere, hvordan kan vi som hal
hjælpe dem.
– Budget.

BESTYRELSESMØDE - 6.7.2020

Ekstra bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne
Tilstede: Anders, Charlotte, Jakob, Ann Marie og Ricky.
Vi afholder dette møde, da vi gerne vil høre, hvad Ricky går og laver og hvilke ideer
han arbejder med.
Vi har tiltro til, at han har en masse erfaring fra Odder, som han vil have gavn af.
Det er vigtigt, at have en god dialog med foreningerne, skolerne og ikke mindst
medarbejderne.
Han har allerede nu fået kigget på de forskellige kontrakter der er “ i huset”.
I 2021 har hallen 50 års jubilæum. Ricky og personalet skal komme med ideer om,
hvordan det kunne fejres.
1: Ricky har ordet.
– Han trives. Er glad for byen og de folk der har deres gang i hallen.
– Han har haft travlt med at sætte sig ind i de forskellige kontrakter.
– Padel banen. Der er mange løse ender. Hvem hjælper hvornår, hvem gør hvad
og hvem betaler hvad.
– Punkt til næste møde. Personaledækning og sikkerhed.
– Forskellige aktiviteter er allerede i huset. Rulleskøjtedisco, vandrutchebane.
Åben hal m.m.
– Sommerhusejere vil gerne købe årskort
– Fodboldklubben har købt adgang til svømmehallen for deres børnehold.
– Vi arbejder videre med skrænten op til VIK.
– Jørgen har alt ansvar for det tekniske. Han vil sættene af de ansatte ind i
vandbehandlingssystemet. Vi har fået lavet en kemisk APV.
– Alle medarbejdere vil dette sted 200 %. Alle har deres områder, hvor de er mega
gode. Dette skal vi udvikle på.
– Årlige MUS samtaler, men kaffemøderne er også vigtige at have.
– Indvielse af padelbanerne kl.13.00 på lørdag. Alle er velkommen.
– Padelturnering for hallens bestyrelse og ansatte senere på året. Ricky sørger for
at købe timer til det.

BESTYRELSESMØDE - 16.4.2020

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 16.04.2020
Tilstede: Jakob, Steen, Charlotte, Anders, Ann Marie og Jørgen.
1. Strategi for Vinderup Hallerne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
– Godkendt.
3. Nyt fra formanden.
– Der er indkaldt 3 personer til samtaler ang. den nye centerleder stilling. Der var
været mange ansøgere.
– Økonomi. Ingen indvendinger. Der har været lidt udgifter til indbruddet, der var
for 1 – 2 måneder siden. Forsikringssagen er afsluttet. Ang. Covid – 19
hjælpepakke, så kommer vi ikke til at søge denne, da vi ikke har nogen
væsentlig indkomst nedgang.
4. Nyt fra centerleder.
– Nye brusere. Bestyrelsen fik en rundvisning til begge omklædningsrum samt
kælderen.
– Jørgen har fuld opbakning fra bestyrelsens side til personalets afholdelse af ferie
og nedbringelse af afspadsering.
– Jørgen har planer for total nedlukning af hallen i 14 dage. Dette syntes
bestyrelsen lyder som en god ide.
– Vi fortsætter med indtaling af ATP og AM bidrag.
– Jørgen og Rasmus (VIK) samt Kaj Bech skal finde ud af hvad der skal ske med
volden op mod fodboldklubben.
– Ny slikautomat, den gamle blev ødelagt ved indbruddet, Jørgen har fået et godt
tilbud. Det godkender bestyrelsen.
– Renovering af vippe til svømmehallen. 25.000 – 27.000 kr. Bestyrelsen og
– Jørgen beslutter i stedet for at investere i en ny glasfiber til samme pris.
– Abonnementsordning – sport og fitness. Hvad er deres fremtidsplaner?
– Ny centerleder. Hvad er budgettet? Den nye centerleder skal kunne tænke ind i
boksen. Kunne der investeres lidt, så vedkommende skal kunne lave en
forretning ud af det? Der skal søges fonde, laves arrangementer (Fx. Vlado) og
man skal have flere mennesker ind i Vinderup hallerne. Det bliver noget som den
nye centerleder skal kunne stå for.
– Vi får snakket om, hvad den nye centerleder skal kunne. Hvordan vedkommende
skal kunne supplere Jørgen. Hvordan vi kan bruge Jørgens kompetencer, for han
er mega dygtig til det, han gør. Alle bestyrelsesmedlemmer er enige om, at
udvikle hallen med det personale vi har. Hallen har nogle dygtige medarbejdere,
og vi skal bruge deres ideer og potentialer til noget større.
5. Bordet rundt.
– Anders har snakket med Skive folkeblad ang. ansøgere, og hvordan hallerne
har klaret sig igennem Covid – 19. Det kommer i Vinderup Nyt i næste uge.

BESTYRELSESMØDE - 20.2.2020

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 20.02.2020.
Tilstede: Jørgen, Jakob, Steen, Anders, Charlotte og Ann Marie.
1: Strategi for Vinderup Hallerne.
– Bestyrelsen har sat gang i processen om, ansættelse af en centerleder. Vi ønsker at have
Jørgen med i ansættelsesudvalget. Der arbejdes videre på, hvordan og hvem der skal være
med i udvalget.
– Arbejdstilsynet har været på besøg. Det eneste der skal laves er et skema til vurdering af
arbejdspladsen. Arbejdspladsvurdering.
2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
– Godkendt.
3: Nyt fra formanden.
– Lars Flintholm valgt at træde ud af bestyrelsen. Lars har fået nye og flere opgaver på sit
arbejde, og har ikke den fornødne tid til bestyrelsesarbejde i fritiden.
– Vi afventer, og snakker om erstatning af ham til næste møde d. 16.04.2020.
4: Økonomi.
– Det ligner sidste år til forveksling. En sund økonomi.
5: Nyt fra halinspektøren.
– Vi er i gang med at få ny hjemmeside. Vi regner med at den er kørende snarest muligt.
– Vi arbejder med abonnementer. Jørgen vil tage kontakt til Globus data, og forhører, hvordan
man bedst muligt kan benytte deres produkt til abonnementer.
– 12.06.2020 spiller Danmark første kamp. Der vil blive arrangeret storskærm. Jørgen arbejder
videre med det. I næste uge mødes han med foreningerne.
– Brandsyn. Der skal sættes flere røgalarmer op nede i kælderen og hos skytterne.
– Infrarød sauna. Det arbejde vi videre på.
– Vippen. Skal vi renovere eller købe ny. Tjek evt. Svejsa2000. C.E. Andersen
– Bestyrelsen godkender udskiftning af brusere og varmtvandsbeholdere/vekslere.
6. Bordet rundt.
– Intet.
Næste møde torsdag d. 16.04.2020 kl. 19.00

BESTYRELSESMØDE - 7.11.2019

.Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 07.11.2019
Tilstede: Jakob, Steen, Charlotte, Anders, Lars, Ann Marie og Jørgen.
1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.
2: Siden sidst.
– Anders har haft møde med Holstebro Kommune, Vinderup Realskole ang. halleje. I bestyrelsen
bliver vi enige om, at vi vil indkalde Birgitte Holm samt bestyrelsesformanden for Realskolen til
en snak om, hvad hallejen fremover skal være på, så det er noget begge steder kan være med
til.
– Vi har undersøgt “skimmellugt” som nogle har klaget over. Vi har nu fået rapporten, og den viser
at der intet er, så den sag lukker vi.
3: Økonomi.
– Vi genoptager den fakturerings del, som vi har haft med skolerne undtagen den til Realskolen.
– Vores revisor er stoppet. Jørgen og Jakob har været til møde dernede for at møde den nye
revisor.
– Vi skal have vores hardware til at fungere, så kasseapparatet taler sammen med systemet hos
revisoren.
– Der er nedgang i kioskens salg. Nogle arrangementer (fx kurser) bliver faktureret med lokaler og
mad i ét. Det gør, at pengene figurerer på hallen og ikke i kiosken. Vi skal være skarpere på at
fakturere med det samme.
– Der er flere kurser fra DGI i huset end der var sidste år.
– Jakob fremlægger brochuren fra PULSEN, måske det var noget vi skulle afprøve.
4: Nyt fra centerlederen.
– Der har været en ny rørskade. Den er under udarbejdelse.
– Palit manden har været forbi. Nu skal vi se, om vi kan køre de første 3 i gennem, før vi betaler
for det. Hvis det stadig ikke virker, så skal de spille det ned, og komme med et andet system.
– Halloween imorgen. Vi håber der er lige så stor opbakning som sidste år. I januar måned vil vi
lave et diskotek i samarbejde med svømning.
– Vi har spurgt Dorte Toft, om hun vil starte et svømmehold op for voksne. Nu ligger den ved
svømmeudvalget. Vi afventer svar fra dem.
– Oktoberfest er næsten på plads.
5: Steen fremlægger projektet “padelbane”.
– Vi arbejder videre med projektet, der er nogle detaljer der skal være styr på. Vi skal have fundet
ud af, om vi skal have en forening ind over. Hvad med tilskud fra kommunen?
– Skal man være medlem af en forening eller skal man kunne leje online?
6: Bordet rundt.
– Kantinen er åbent d 24. Dec. Dette skal lægges ud på hjemmesiden og facebook hurtigst
muligt, så vi kan gøre reklame for det.

BESTYRELSESMØDE - 15.8.2019

Bestyrelsesmøde i hallen d. 15.08.2019
Tilstede: Lars, Jørgen, Steen, Jakob, Anders, Charlotte og Ann Marie.
1. Økonomi ved Revisionskontoret Vest.
– Anders fra Revisionskontoret kommer med ideer til en måde med lettere digital styring.
Han syntes, det hele ser fint ud.
– 01.01.2020 bliver der lavet et nyt system. Det har noget at gøre med Reelle ejere.
Anders fortæller, hvad de nye regler betyder. Vi skal have lavet det hele i orden mht.
selskabsstyrelsen. Det hele skal laves online.
– Lejekontrakter skal være et nyt fokuspunkt. Vi skal have kigget dem i gennem og have
dem ajourført.
– Det har været et godt år for Vinderup Hallen. Vi hensætter i år også til nogle store
projekter, som skal forbedre hallerne.
2. Godkendelse af referat.
– ingen indvendinger.
3. Nyt fra formanden.
– Vi skal have kigget på Holstebro Kommunes nye udspil ang. halleje til skolerne. Anders
og Charlotte Pors er på sagen.
– Jakob og Anders tager til møde med Salling Bank ang. nyt sponsorat.
4. Økonomi.
– Er gennemgået ved pkt. 1.
5: Nyt fra halinspektøren.
– Vi har en i arbejdsprøvning pr. 2.9.2019
– Der er lidt problemer med palit og klor. Der er blevet taget prøver, og Jørgen er på
sagen.
– Græsplænen ved side af hallen er noget ødelagt efter der har været cirkus på plænen.
Jørgen har været i kontakt med Holstebro Kommune, da plænen er så ødelagt, at
græsset ikke kunne slås idag
– Åben cafe. Dette betyder ingen medbragt mad og drikke der.
– Nyt omklædningsrum er ved at være klar i kælderen.
– Nyt styringssystem er blevet taget i brug.
– Måleapparat i svømmehallen er blevet udskiftet.
– Sokkel og baldakin er blevet lavet.
– Facebook – søgemedier. Dette har vi valgt at investere i. Det kommer længere ud til
vores brugere.
– Borger/håndværker foreningen vil gerne lave en film om Vinderup. Vi har valgt, at få
vores logo i filmen.
– Svømmeklubben vil starte et kursus, som skal afholdes her i samarbejde med andre
svømmeklubber i området.
– HOP OG RUL. Det bliver ikke Salling Bank der står for det i år. Vi vil prøve selv at få
dette arrangement stablet på benene.
– Generalforsamling. Dorte sørger for forplejning.
– Fælles remedier. Klubberne spørger om man kunne købe en kasse til fælles remedier.
Jørgen vil indkalde udvalgsformændene til et møde, så vi kan få at vide, hvilke tanker
de har.
6: Bordet rundt.
– Charlotte og Ann Marie vil indhente tilbud på foliereklame til Priess’ hjørne. Kommunen
vil ikke skilte for os.
– Padle bane – Steen indhenter priser😊
– Vi vedtager, at bestyrelsen har mulighed for at benytte hallernes lokaler vederlagsfrit
efter aftale med Centerlederen. Dette skal dog ikke gå ud over andre lejeaftaler.
– Spil til cafeen. Der skal evt indkøbes sequenze, partners, uno, skak, yatzy og kort.
– Invitere DGI Vestjylland til næste møde. Ann Marie tager kontakt dertil.
– Bent Fugl er stoppet, kunne man forestille sig, at Michael kunne erstatte ham. Ann
Marie tager kontakt til Formanden for svømning.
– Vi skal have lavet vores fotovæg. Ann Marie tager kontakt til Thomas Kellberg. Jørgen
tage kontakt til en der kan lave rammen.

BESTYRELSESMØDE - 11.4.2019

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne 11.04.2019
Fraværende: Charlotte og Ann Marie.
0. Strategi
Aftalen med Connect Sport går efter planen.
Jakob redegør for oplægget til E-sport i Vinderup
Steen og Lars tager en Snak med Ole, hurtigst muligt, inden vi sætter noget i gang. Så snart vi har
en afklaring tager vi et hurtigt møde mellem bestyrelsen og Henrik om igangsættelse af E-sport.
1. Referatet godkendt
2. Nyt fra formanden.
Anders fortalte om aftalerne med skytterne. Anders tager fat i skytteforeningen igen. Bestyrelsen
godkender at Vinderup-Hallerne er sponsor for Kyllingefestival. Jørgen sætter i gang
3. Nyt fra kassereren:
Jakob fortæller at økonomien er god, trods investeringerne til småanskaffelser. Samlet er der
mindre udlejning af hallerne. Der er opfølgning med revisionskontoret torsdag den 25.
4. Nyt fra Centerlederen
Perlit anlæg kører ikke 100% endnu
Ball room fitness var en succes.
Rulle disko er et nyt tiltag.
Udfordring vedr. omklædningsrum. Jørgen får tilbud hjem
5. Bordet rundt
Spørgsmål om antal til offentlig svømning. Husstandsmedlemsskab? Banetov ekstra til
svømmere.
6. evt.
Et utroligt hurtigt og stille møde

BESTYRELSESMØDE - 21.2.2019

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne 21.02.2019
Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer samt centerleder.
1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.
2: Nyt fra formanden.
– Bestyrelsen fortæller Jørgen, hvilken strategi vi, sammen med Peter fra Connect Sport, gerne vil
have sat i gang i Vinderup hallerne.
– Anders fortæller, at DGI gerne vil have kursus i vores hal, men de mener, at prisen er dyrere end
i andre byer. Vi undersøger sagen, da det er Holstebro kommune der har talt med en sekretær
fra DGI.
– Generalforsamlinger i de forskellige foreninger. Måske det kunne være en god ide, at man har et
bestyrelsesmedlem med til disse, så man ved, hvad der rører sig. Ann Marie tager med til
badmintonklubbens. Anders tager med til VG’s.
– E-sport. Vi har taget kontakt til en person, for at høre, om han ville stå for en evt. forening. Vi
afventer svar herfra.
3: Nyt fra centerlederen.
– Klatrevæg er blevet sat op i foyeren. Det har været en stor succes.
– Nyt kul i kælderen. Der blev også isat et nyt filter.
– Rørskaden i kælderen, den er nu lavet og tingene er klar til at blive sendt til forsikring.
– Lydmila har taget dommerkursus (Livredder).
– Elisabeth Dalsgaard kommer forbi og laver Ballroom fitness og foredrag. Vi vil forsøge, at få
noget i Skive folkeblad omkring det.
– Online booking er nu oppe at køre. De første har allerede booket derinde.
– Infoskærm. En mega god ide, som er et stort blikfang.
– Streger til kortbane er nu lavet i hal A.
– Sommerfest. Datoen er fastsat til d. 14.06.2019.
– Kajakmanden fra Handbjerg har haft forespørgsel på leje af svømmehallen til kursus. Vi afventer
svar.
– Generalforsamling bliver flyttet til d. 27.08.2019. Kl. 19.00.
4: Økonomi.
– Revisoren er godt tilfreds med faktureringen. Økonomien er fin.
5: Evt./ Bordet rundt.
– Oktoberfest. Jørgen har spurgt lidt rundt i de forskellige foreninger, og de kunne måske godt
tænke sig at være med.
– Jørgen indkøber en iPad til bestyrelsesmøderne.
NÆSTE MØDE ER TORSDAG D. 11. April. Kl 19.00

BESTYRELSESMØDE - 6.12.2018

Bestyrelsesmøde – 06.12.2018

 

Bestyrelsesmøde i Vinderup hallerne d. 06.12.2018
Tilstede: alle, samt hallens servicemedarbejdere og centerleder.
1: Bestyrelsen drøfter:
– Vi snakker omkring det, at hallerne nu er blevet en fond. Vi skal have fundet ud af,
hvordan det har indvirkning på bestyrelsesarbejdet.
2: Nyt fra formanden:
– E-sport. Vi har haft kontakt til VG, men vi har svært ved at finde ud af, om de vil være
med i projektet. Tilbuddet er gældende indtil d.13.12.2018. Hvis VG afslår samarbejdet,
så må vi gå andre veje, for vi vil gerne have det til at køre pr. 01.02.2019. Formanden
og centerlederen holder møde med Zacko fra Kommunen tirsdag morgen.
3: Økonomi:
– Der er et fint overskud fra året der snart er gået.
4: Nyt fra centerlederen.
– Jørgen har kontakt med et firma. Vi er enige om, at det skal være hele pakken og ikke
kun en del af den. Jørgen snakker med de andre haller omkring, hvad de tager.
Bestyrelsen godkender dette, og beder Jørgen gå videre med det.
– OBS på gulv i lille omklædning.
– Håndboldskolen har vi haft besøg af et par fredage i november. De komme ringen i
januar.
– Vi har en praktikant ude . Vi har sagt ja til, at han bliver en uge mere.
– Handicaptrapper til bassinerne
– Aktiv vinterferie. Mandag fra 10-14.
– MGP. Ann Marie sender nummeret til Jørgen, så han kan snakke med Sevel om,
hvordan de gør.
5: Komsammen med medarbejderne:
– Bestyrelsen snakkede med medarbejderne om vores fælles vision omkring drift af
hallen. Hvordan gør vi os stærkere sammen og får flere brugere til at benytte hallen?
– Vi har som bestyrelse sagt, at vi gerne poster penge i kurser m.m. Til gavn for
medarbejderne og driften.

BESTYRELSESMØDE - 20.9.2018

Bestyrelsesmøde – 20.09.2018

 

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne d. 20.09.2018
Fraværende: Steen Hatting.
1: Bestyrelsen har overlevering:
– Den gamle bestyrelse sætter Lars og Charlotte ind i, hvad vores bestyrelsesarbejde går
ud på.
– Vi gennemgår såvel økonomi, som hvad vi har af lokaler, og hvem vi udlejer til.
– Vi snakker om løst og fast, og får snakket omkring, hvad vi (som bestyrelse) gerne vil
arbejde frem mod.
2: Nyt fra formanden.
– Anders, Jakob og Jørgen har afholdt møde med Revisionskontoret Vest ang. hjælp til
næste år. Vi syntes selv, vi er kommet frem til en god ordning.
– Der bliver aftalt at udgiften til dette bliver reduceret til næste år. Hallen har fået et
system til fakturering.
3: Godkendelse af referatet.
– Jørgen fik svar på de spørgsmål, som han havde til referatet fra generalforsamlingen.
– Fællesspisning. Vi snakker om, hvad det kunne være, hvilken dag det skulle være, og
hvilken pris man skulle tage for det.
– Vi starter en tirsdag i oktober.
– Imellem jul og nytår. Har fået et tilbud fra Hop og Rul for at stille baner op i hal A.
4: Nyt fra formanden.
– Alle skal være tilstede til generalforsamlingen
– Ved opstart efter ferien, så skal vi have styr på åbne og lukke situationer.
5: Økonomi.
– Vi har handlet på det, vi snakkede om, til generalforsamlingen, mht, udgift til Revisions
Kontoret Vest.
6: Nyt fra halinspektøren.
– Udskiftning af rude i hal B
– Udluftning lavet i hal A. mht. taget
– Medarbejdere skal have førstehjælpskursus. Også ungarbejderne.
– Til Realskolens fest. Vi får lavet wire til ophæng af lamper i hal B. Så har vi til begge
haller.
– Reception til Realskolen. Vi aftaler, hvem der tager afsted, og hvad vi giver i gave.
– Frivillige er næsten på plads til d. 6. Oktober. Jørgen får styr på en lille ting til dem.
– Har være på visit i Borbjerg. Har set deres E- sports lokale.
– Vi får set hallens nye skrift ang. Persondatalovgivningen.
– Der er indkøbt en PlayStation til brug i hallen. Jørgen arbejder videre på projektet.
7: Evt.
– Running dinner. Var det noget?
– Ingen svømmesporten i uge 42 i år. I stedet er det åbnet fra 10-13 tirsdag og torsdag i
denne uge.
– Wellness aften arbejdes der fortsat på.
– Svømme disko arbejdes der også på. Evt. En fredag i januar måned.
– Der er indkaldt til 1 års eftersyn.
– Ang. Pulversystemet, så arbejder Jørgen med en ide.

BESTYRELSESMØDE - 8.8.2018

Bestyrelsesmøde – 08.08.2018

 

Bestyrelsesmøde i hallen d. 8. August. 2018
Tilstede: Alle.
1: Godkendelse af referat.
– Godkendt.
2: Nye vedtægter.
– Bestyrelsen gennemlæser vedtægterne og kommer med ændringer. Disse fremlægges
for advokat og tilsendes Holstebro Kommune. Ann Marie afleverer dem hos
Advokatkontoret og tager kontakt til kommunen.
3: Regnskab fremlægges.
– Jakob fremlægger regnskabet.
– Vi stiller os undrende over revisionsbeløbet. Dette vil vi spørge ind til med forventning
om nedsættelse til næste år.
– Vi kommer ud af året med et overskud.
– Jørgen skal have set på vores forsikringer.
– Jørgen sørger selv for at oplyse skattevæsenet omkring fri-telefon.
4: Generalforsamling d. 22. August kl. 19.00
– Steen og Ann Marie tager kontakt til evt kandidater.
5: Halinspektøren har ordet.
– 1 års eftersyn. Thomas, vores byggekonsulent, har tilbudt at hjælpe til ved dette. Vi
vælger, at Niels Sommerfeldt og Jørgen inviterer mureren herud og laver et eftersyn
med billeder og notater.
– Der arbejdes med persondataloven.
– Skur er blevet lavet rundt om pulveranlæg.
– Omklædning er blevet malet.
6: Evt.
– Funktionsbeskrivelser er i hus
– E- sport, Lindy, åbent for børnene mellem jul og nytår, VM fodbold, Halloween, Aqua
fitness. Wellness aften i svømmehallen. 9. November i samarbejde med Clinique
Velvære.
– Cafemiljøet mangler lidt endnu. Bestyrelsen vil gerne have lidt mere ungdomsmiljø i
indgangspartiet. Man kunne også lave en “bytte- biks”. Evt spørg Ibeth (Sevel hallen),
hvordan hun har gjort. Man kunne også tage til Mejrup og se lege/tv hjørnet derude.
Borbjerg Hallen har også et rigtig dejligt indgangsparti.
– Vi skal have lavet omklædning/bademuligheder for muslimer. Jørgen kigger på
muligheden for at sætte en skinne op ved puslepladsen
– Realskolens jubilæumsfest. 560 personer er nu tilmeldt.

BESTYRELSESMØDE - 6.5.2018

Bestyrelsesmøde – 06.05.2018

Bestyrelsesmøde i Vinderup Hallerne. Maj 2018
Tilstede: Steen, Rene C, Poul, Jakob, Anders, Ann Marie og Jørgen DJ.
Til aftenens møde har vi deltagelse af Ewald og Peter fra Syddansk Universitet. De er i
gang med en undersøgelse om hvordan man driver idrætsfaciliteter i Danmark.
1: Godkendelse af referat:
– Godkendt.
2: Nyt fra formanden.
– E- sport. Har haft et møde med ungdomsskolen, Realskolen, politikere og andre
interesserede. Man kan leje sig ind på realskolen. Daniel (IT doktoren) har meldt sig
som træner. Så hallen skal ikke tænke på at mødelokalet evt. Skulle benyttes til dette.
– Der er blevet diskuteret løn for de ansatte. Vi snakkede om, hvordan vi får det til at
hænge sammen indenfor rammen, så vores brugere kan benytte hallen bedst muligt.
– Vedtægterne. Charlotte Pors er sat til at revidere disse.
3: LAN PARTY.
– Vi har fundet ud af, at der manglede nogle ting som der var reklameret med. Nettet var
ikke så hurtigt, som vi havde skrevet. Samt der manglede nogle ting ( 1000/1000), bar
og kunststofbane. Vi har lært, at hvad vi reklamerer med, det skal være der.
4: Halinspektør.
– Jørgen får fuld opbakning til at få udarbejdet en plan for, hvordan arbejdsplaner skal se
ud.
– Kulfiltre. Vi beslutter os at tømme filteret og få den på fyldt igen
– Vi får en af tilbuddene vist, vi venter på at se næste tilbud. Jørgen finder ud af, hvor
meget tilskud der er at hente.
– Jørgen undersøger muligheden for at påmontere en varmesparer…Evt. Tage kontakt til
Jebjerg sport og Event eller Salling efterskole, som har disse påmonteret.
– Lindy Aldal. Vi gør en ekstra indsats for at samle flere mennesker.
– Bestyrelsen vil hellere at der bliver lavet flere mindre end ét stort arrangement.
– Landskampe på storskærm.
– Bestyrelsen blev præsenteret for et tilbud for udendørsarealerne.
5: Økonomi.
– Jeanette vil gerne have en mail med bestyrelsens møder et år frem. På den med kan
hun arbejde fremadrettet.
– Driftsøkonomien ser fornuftigt ud.
6: Bordet rundt.
– Skaterbane kommer nok ikke til at ligge ved hallen, men højst sandsynligt ved
parkeringspladsen ved Brugsen.
7: Evt.
– Næste møde 8. August kl 19.00. Vi skal her have snakket om hensættelser.
– Sommerseminar d. 15. 06.2018 kl. 18.00 i cafeteriaet.

BESTYRELSESMØDE - 07.02.2018

Bestyrelsesmøde – 07.02.2018

Bestyrelsesmøde i hallen. Onsdag d. 07.02.2018
Fraværende: Ingen.
1: Godkendelse af referat.
– Ingen indvendinger.
2: Nyt fra formanden.
– Jørgen og Anders er blevet inviteret til en undersøgelse omkring drift omkring haller i
Danmark. Forskningsafdelingen ved Syddansk universitet.
– Mandag d. 5 marts er vi blevet indkaldt til et møde i udviklingsforum for bestyrelser i
idrætsfaciliteter.
3: Nyt fra halinspektøren.
Status på diverse punkter fra sidste møde.
A) Gulv i hal A. De er fugt i gulvet og Jørgen har haft et firma ude for at tjekke det. Jørgen
har fået et tilbud på at få det ordnet.
B) De er taget en beslutning om at sætte et vandbehandlingsanlæg på til svømmehallen.
C) Palit i svømmehallen. Dette er ikke helt i orden endnu. Vi holder 170.000 kr tilbage
indtil dette er bragt i orden.
D) I mellem jul og nytår. Idrætsaktiviter var fint besøgt. Vi snakker om, at man som hal
kunne stille hallerne gratis til rådighed, hvis foreningerne ville bidrage med instruktører
til arrangementet. Man kunne fx låne panna-banerne til en dag. D. 24. December var
der små 60 personer i vandet. Det var en dejlig og hyggelig formiddag.
E) I det nye bassin skal der bundstøvsuges hver dag, for at undgå problemer. Dette er en
ny bekendtgørelse. Til næste møde har Jørgen bestemt, hvilken bund- robotstøvsuger
han gerne vil have indkøbt.
F) E- sport. Tilmelding nu i gang. 50 personer er mindste deltagelseantal.
G) I- charge bliver godt brugt. Vi vil have leasing firmaet til at finde sponsorer til den.
H) Michael bliver sendt på kursus i vandfitness.
I) Heinrich skal tage dommercertifikat til livredderprøven og bassinprøven. Ann Marie
tager kontakt til Skive seminarium ang. At deres elever kan tage livredderprøven her i
hallen.
J) Wellness aften med Clinique Velvære. Dette arbejdes der videre på.
4: Økonomi.
– Anders fra Revisionskontoret var her og gennemgik hallens økonomi.
– Det ser fornuftigt ud.
5: Bordet rundt.
– Dampspær i hal A. Det skal der kigges på.
6: Evt.
Pkt. Til næste møde:
– opdatering af vedtægter.
– Mødet er d. 4/4.2018 kl. 19.00

Vinderup Hallerne

Du kan i Vinderup Hallerne opleve massere af aktivitet, glade mennesker og godt samvær. Vi er samlingspunktet for Vinderup og omegns aktive gennem et tæt samarbejde med byens foreninger.

Kontaktinformationer

Halvej 2B
7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 18 75
mail@vinderup-hallerne.dk

Hovedsponsor

Sparekassen Vendsyssel