Privatlivspolitik for Vinderup Hallerne
25.5.2018
 

Vinderup Hallernes dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige


Vinderup Hallerne er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Halinspektør Jørgen D. Jensen
Adresse: Halvej 2B, 7830 Vinderup
Telefonnr.: 97 44 18 75
Mail: mail@vinderup-hallerne.dk
Website: www.vinderup-hallerne.dk

 

Behandling af personoplysninger


Vi behandler følgende personoplysninger:
 1. Bruger- og kundeoplysninger:  
  • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt tilknytning
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • Bruges ikke
 
 1. Oplysninger om ansatte: 
 • Almindelige personoplysninger: 
  • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
  • Andre oplysninger om uddannelser, kompetencer og bankkontonummer
 
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • CPR-nummer
  • Lønforhold og ansættelsesaftale
  • Oplysninger i forbindelse med indhentelse af børneattest  

Her indsamler vi oplysninger fra


Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om kursusdeltagelse
 

Vinderup Hallernes formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 
Lovlige grunde til behandling er særligt: 
 • Vinderup Hallernes berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke
 
Formålene: 
 1. Formål med behandling af personoplysninger: 
 • Vinderup Hallernes kunde- og brugerhåndtering
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt 
 • Administration af din relation til os
 
 1. Formål med behandling af oplysninger på ansatte: 
 • Håndtering af de ansattes opgaver, rettigheder og pligter i virksomheden
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder uddannelse
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende administration af din relation til Vinderup Hallerne
 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
 • Brug af situationsbilleder taget i Vinderup Hallerne, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Vinderup Hallerne
 • Gøre det muligt for brugere af Vinderup Hallerne at finde den rette medarbejder
 • Videregivelse af dine personoplysninger til myndigheder i henhold til lovgivningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din fratrædelse eller ved samarbejdets ophør
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 

Samtykke


Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 
Når vi indhenter personoplysninger på ansatte under 18 år, foretager vi en vurdering af, om personen selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
 
 

Videregivelse af dine personoplysninger


Der sker videregivelse af oplysninger for ansatte til bank, skat, pensionsordninger og lignende offentlige institutioner, som lovgivningen foreskriver
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  
 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som bruger/kunde i Vinderup Hallerne eller som ansat:
Bruger/kunde:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra samarbejdets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af regnskabsmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i 5 år efter kalenderåret for ophøret af samarbejdet
 • Ansatte:   
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på ansatte til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
 

Dine rettigheder


Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til data-portabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en berettiget klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken 


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Vinderup Hallerne | Halvej 2B | 7830 Vinderup | Tlf.: 97 44 18 75 | mail@vinderup-hallerne.dk